Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Frågor och svar om framtidens Tyresö

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om kommunens översiktsplanering. Skicka gärna in fler frågor du vill vi ska besvara.

Skicka gärna dina frågor till översiktsplaneringsenheten, e-post 2035@tyreso.se

 

 

Frågor och svar om översiktsplaneringen

 • Är det ett mål att antalet kommuninvånare ska öka?

  Kommunplanen, som är politisk styrdokument för Tyresö, innehåller en vision för hur ska vara år 2030. Visionen anger att antalet invånare år 2030 ska vara 50 000. Om kommunen fortsätter växa i samma takt som de senaste åren kommer det målet att uppfyllas. Behovet av bostäder i Stockholmsregionen är väldigt stort, vilket ställer krav på alla kommuner i regionen att bidra med byggande. Befolkningsutveckling är dock svår att förutspå och förutsättningarna kan ändras.

  Läs kommunplanens vision

 • När ska översiktsplanen genomföras?

  Det går inte att säga när olika projekt eller delar av översiktsplanen kommer att genomföras.

  Översiktsplanen visar den långsiktiga viljeinriktningen. Utifrån översiktsplanen fattar kommunen beslut om exempelvis vilka detaljplaner som ska tas fram. Det är ett kontinuerligt arbete.

  Här kan du läsa om pågående detaljplanearbete

 • Blir det brist på grönytor vid en förtätning?

  Förtätning innebär att man bygger nytt inom befintlig bebyggelse. I första hand använder man redan bebyggd mark effektivare. Vi försöker också förtäta på platser där det finns förutsättningar för bra kommunikationer.

  När det blir fler byggnader i samma område behövs det mer grönska, till exempel nya parker, gröna tak och fasader eller träd i gaturummen. Dessutom kan ofta befintliga grönytor utnyttjas bättre och asfalterade ytor kan ofta minskas utan att framkomligheten blir sämre. Färre asfalterade ytor är dessutom bra bland annat för dagvattenhantering.

 • Hur samverkar Tyresö med regionen?

  Kommungränser är administrativa gränser som inte speglar hur människor lever och rör sig i olika områden. Många frågor är regionala, till exempel bostadsförsörjning, arbetsmarknad och transport. Därför är det viktigt att planera tillsammans i olika regionala sammanhang.

  Tyresö samverkar på flera nivåer och i flera olika nätverk, bland annat:

  LÄSK - samarbete om planeringen i gränsen mellan Lindalen, Älta och Skrubba.
  Läs mer om näringslivsutveckling och LÄSK-samarbetet

  SUP - Södertörns utvecklingsprogram
  Läs mer om Södertörnssamarbetet

  RUFS - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
  Läs mer om RUFS


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2