Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

 
Efter varje termins- och läsårsslut utvärderar vi verksamheten samt när vi avslutat ett gemensamt arbetsprojekt. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt. Detta för att utveckla och ge barnet möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö. Vi har som mål att barnen genom reflektion uppmärksammar sitt eget lärande.

 Kvalitetsredovisning

I den årliga kvalitetsredovisning utvärderar vi det gångna årets arbete mot målen i Förskolans Läroplan (Lpfö-98/10) och sätter upp nya mål för det kommande läsåret.

Brukarenkät

Varje år får alla föräldrar vara med och svara på en föräldraenkät. Där besvaras ett antal frågor som utgår från läroplanens mål.


Publicerad av: Christer kauppinen

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny

Föräldraenkät

Föräldraenkät