Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vi är inspirerade av Reggio Emilia- filosofin

Reggio Emilia är en stad i norra Italien där man under mer än femtio år utvecklat denna filosofi. Den grundar sig i ett pedagogiskt arbetssätt där man har en stark tro på barnet och dess kompetens.

  

Utforskande

Delaktighet
Delaktighet är ett viktigt begrepp inom Reggio Emilia filosofin. Barnen ska vara delaktiga i det som sker på förskolan och i sin utveckling. Delaktigheten innefattar också föräldrarna och samhället runt omkring. Dessa grundtankar inspireras vi av inom Strandsförskolor, de stämmer också väl överens med målen i läroplanen. Under nedanstående rubriker beskriver vi mer ingående hur vi arbetar med delaktighet på Strandpärlan .

 

Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation
Ett viktigt arbetsverktyg för oss är pedagogisk dokumentation. När vi dokumenterar (genom att anteckna, ta bilder, filma) får vi syn på de lärprocesser barnen är inne i och de olika strategier de använder sig av. Tillsammans med barnen och i pedagoggruppen reflekterar vi kring det vi dokumenterat. Utifrån det väljer vi sedan hur vi ska gå vidare. Genom att vi arbetar med pedagogisk dokumentation kan vi få fatt i och gestalta både barnens och pedagogernas pågående lärande, med utgångspunkt i målen i läroplanen.
 

 återvinningsmaskin

Projekt
Varje avdelning arbetar med projekt i mindre grupper, projekt som väckts till liv utifrån barnens intressen, frågor och funderingar. I projektgrupperna får barnen utforska olika material och tekniker. Förhoppningsvis bidrar det till ännu större nyfikenhet och hjälper barnen att förstå och utveckla sina teorier.

 Utforskande

Det kompetenta barnet
Vi vet att barn kan! På Strandpärlan vill vi skapa förutsättningar för att barnen ska få vara självständiga. Vi utformar våra miljöer så att barnen ges möjlighet att göra egna val och att prova på egen hand. Pedagogerna har ett förhållningssätt där de utmanar och stärker barnen i att bli självständiga individer.

 

Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete innebär att vi kontinuerligt följer upp och analyserar verksamheten. Våra medarbetar -och brukarenkäter är viktiga dokument som ger oss en bra fingervisning om var vi befinner oss och vilka utvecklingsområden vi ska prioritera.

 

Utvecklingssamtal och föräldramöte
Utvecklingssamtal bjuder vi in till en gång per termin. På utvecklingssamtalet diskuterar vi tillsammans med föräldrarna det enskilda barnets utveckling och visar vilka processer barnet varit delaktig i. Föräldramöten bjuder vi in till en gång per år. Syftet är att synliggöra och diskutera verksamheten på förskolan.

 

Föräldraråd
På Strandpärlan finns ett föräldraråd med representanter från föräldragruppen. Föräldrarådet ordnar bl. a "fixardagar" och pysselaktiviteter. De är också en viktig länk mellan övriga föräldrar och förskolan. En gång per termin sitter föräldrarådet ner tillsammans med representanter från pedagoggruppen och bitr. förskolechefen och diskuterar aktuella frågor. Föräldrarådet är rådgivande, alltså inget beslutande organ, utan snarare ett forum för att vara delaktiga och medverka i frågor som gör att våra barn får en bra förskolemiljö. Det är föräldrarådet som tar initiativ till och är sammankallande till möten.


Publicerad av: Christel Jonsson

Senast uppdaterad: 2016-04-14

Högermeny

Öppettider

Öppettider

Strandpärlans öppettider är:
06:30-17:30

06.30 öppnar en pedagog förskolan och vistas på avd där de yngre barnen vistas
07.30 finns det pedagoger på bägge sidorna av huset 
17.30 stänger vi.