Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös förskolor och skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

Verksamhetsplan
Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Föräldraenkät
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för förskolans kvalitetsarbete. 

Enhetens uppföljningsmetoder
Vi följer upp och utvärderar kontinuerligt vår verksamhet på arbetsplatsträffar samt planeringsdagar. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår miljö och vårt förhållningsätt för att kunna erbjuda våra barn en optimal inlärning och inlärningsmiljö.
I vår årliga enhetsplan utvärderar vi det gångna årets arbete och sätter upp mål för läsåret.
Varje år genomförs en föräldraenkät med föräldrar. Föräldrarna besvarar ett antal frågor som utgår från läroplanens mål, svaren på denna enkät utgör sedan grunden för fortsatt utvecklingsarbete på enheten.

 

 


Publicerad av: Marina Westling

Senast uppdaterad: 2017-10-16