Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet

Tyresös förskolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskolas behov. Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor.

Enhetsplan

I Tyresö kommun görs det årligen en enhetsplan för att utvärdera det gångna årets arbete och sätta upp mål för läsåret.

Verksamhetsplan 

Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra med att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Föräldraenkät

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för förskolans kvalitetsarbete. 

Enhetens uppföljningsmetoder

Vi utvärderar årligen verksamheten gemensamt på förskolan. Det dagliga arbetet utvärderas regelbundet.
Detta för att utveckla och ge våra barn bästa möjliga inlärning och inlärningsmiljö.


Publicerad av: Maria Österberg

Senast uppdaterad: 2018-01-25