Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet

Tyresös förskolor och skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskolas/skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

De dokument som finns längst ner på sidan är:

Föräldraenkät
Varje år får föräldrar på Tyresös förskolor ta ställning till 23-31 olika påståenden. Diagrammen i länken visar hur många procent som valt respektive svarsalternativ. Kommunens genomsnitt går här att jämföra med hur förskolans föräldrar har svarat.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98
"Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö". (s.3)

Plan mot kränkande behandling
Förskolan har en plan mot kränkande behandling som syftar till att stödja och synliggöra verksamhetens arbete med att främja barnens lika rättigheter och möjligheter. Samt att förstärka verksamhetens arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 


Publicerad av: Marina Westling

Senast uppdaterad: 2016-11-10