Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Mål och åtagande


Vi sätter barnet i fokus, ett öppet hus tillgängligt för alla.
Att ta tillvara språkets och lekens betydelse för barnens
utveckling och stimulans. Vi arbetar för en god kontakt
mellan barn, personal och föräldrar.  

Pusslets målsättning bygger på Läroplan för förskolan
(Lpfö-98) vilken tillsammans med Tyresö kommuns
Barn och utbildningsplan styr förskolans uppdrag.

Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför utformas
verksamheten i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värden. Var och en som verkar inom
förskolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Normer och värden
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och
stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och
efterhand omfatta dem.

Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad
demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att
de allt efter förmåga få ta ansvar för sina egna handlingar
och för miljön i förskolan. De behov och intressen som
barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till
grund för utformningen av miljön och planeringen av
den pedagogiska verksamheten.


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny