Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Projektet "Förskola med målen i fokus"

Huvudbild

Fårdala enhetens förskolor, Diamanten, Pusslet och Gunghästen har under våren 2011 arbetat med att möta den nya reviderade Läroplanen, Lpfö-98/10. Förskolorna har fokuserat på naturvetenskap, matematik och dokumentation i verksamheten. Nätverksgrupper för pedagogerna har startats upp för reflektion.

Naturvetenskap

Projektet startade upp med föreläsningen "Naturvetenskap i förskolan" med Hans Persson, lektor på Stockholms universitet och Hans Perssons bok "Russinhissen" blev vårt verktyg. Föreläsningen och boken gav oss pedagoger den inspiration vi behövde för att börja våga experimentera med barnen på förskolan. Vi lärde oss olika naturvetenskapliga problem på vardagsnivå och löste problemen med enkla redskap. Experiment i fysik och kemi innebar att till exempel prova på, undersöka, ställa hypoteser, reflektera, diskutera eller berätta om. Det kunde handla om sortering, vatten, luft och gaser, värme, magnetism, ljud och ljus som vi undersökte på olika sätt på olika nivå för olika åldrar.

Tekniken blev synlig och miljön på avdelningarna byggdes upp i olika vrår där det numera finns material som barnen kan bygg med hjälp av olika tekniker. Det finns lego, magnetbyggen, kulbanor, olika typer av klossar, byggen på ljusbord/overhead, skapande tekniker, lera med mera.

Arbetet med naturvetenskap har lett till att alla, barn och vuxna, har blivit nyfikna, vi har haft roligt och inga krav behövs på till exempel rätta svar. Vad är rätt och fel?

Matematik

Matematikens värld var nästa område vi fördjupade oss i. Vi använde oss av litteratur som gav oss många idéer om hur man kan göra matematiken begriplig och utmanande för förskolebarnen. Lena Thelander, universitetsadjunkt från Stockholms universitet, föreläste om matematik för förskolebarn. Vi pedagoger ställdes inför frågorna; Hur gör vi matematiken meningsfull och användbar i mötet med barnen? När kan man använda matematiken och var i vår verksamhet hittar vi matematiken? Ser vi den och lyfter vi fram den? Vi började nyfiket undersöka olika områden inom matematiken som sortering, begrepp, tid och rumsuppfattning, mätning, problemlösning, kartor, taluppfattning, vikt, geometri, symmetri, mönster, form och mycket mer.

Det har lett till att vi ser matematiken i vardagen och använder oss av den för att ge barnen goda förutsättningar att utveckla räknefärdigheter i senare ålder. 

Dokumentation

För att synliggöra lärandet i vår verksamhet så är barnens intressen utgångspunkten. Det är här vi skall möta barnen och inspirera till lärande på olika sätt. Projektet har gett oss rikliga tillfällen till att dokumentera barns göranden och lärande inom naturvetenskap och matematik. Vi pedagoger har genom gemensamma nätverksträffar reflekterat över dokumentationer för att se lärandet och hitta nya vägar att utmana barnen.

Sammanfattning

Vi har genom projektet både fått nya och ytterligare kunskaper inom naturvetenskap, matematik och dokumentation som vi nu kommer att fortsätta med att utveckla i vår verksamhet under hösten 2011 och våren 2012. Tankeställningar har väckts och inspirerar oss i vårt kommande arbete med barnen. 


Publicerad av: Annika Johansson

Senast uppdaterad: 2015-11-26

Högermeny