Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Våra pedagogiska verktyg

Pedagogisk dokumentation

Ett av våra viktigaste verktyg är pedagogisk dokumentation där observation, reflektion, analys och dokumentation ingår. Dokumentationen är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, men också få syn och uppskatta kamraternas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans. Det ger också familjerna möjlighet att bli delaktiga i det egna barnets lärande, att reflektera och tänka över vad deras barn gör tillsammans med andra. Observationerna och reflektionerna leder vidare till nästa steg i projektet. Processerna barnen är inne i synliggörs med dokumentationer. På varje avdelning finns dokumentationer på barnens nivå och för vuxna som tydligt visar vad som arbetas med.

Vi ser pedagogisk dokumentation som ett led i vårt systematiska utvecklingsarbete.

 

Tema och projekterande

Under året arbetar vi med olika teman/projekt utifrån barnens intressen. Vi ser tema som ett undersökningsområde, en gemensam röd tråd som kan innehålla mindre projekt. Med ett projekterande förhållningssätt ger vi barnen möjlighet att under längre tid tränga djupare i något specifikt, att verkligen sätta sig i nära relation till fenomen, begrepp mm där gruppens och individens erfarenheter och kunskaper vidgar allas lärande. Vi lyssnar på barnens frågor och hur de skapar teorier för att kunna utmana dem vidare som individer och grupp.

 

Vår pedagogiska miljö inne och ute

För att stärka och synliggöra vår syn på barn och kunskap ser vi vår inne- och utemiljö som en helhet där båda bidrar till barns undersökande och lärande på olika sätt. Vår miljö ska präglas av delaktighet, genomskinlighet och öppenhet. 

 

En tydlig organisation – en reflekterande kultur

För att stärka vårt uppdrag och kunna utveckla verksamheten har vi en organisation för dagen, veckan, terminen och året som ska underlätta för oss att skapa en rytm där projekt, friare aktiviteter, spontana upptåg, möten och reflektion bildar ett sammanhang. Vi skapar strukturer och planerar dagen och veckan så att vi kan hjälpa varandra att vara lyssnande och närvarande pedagoger för att fånga barnens intressen och frågor.


Publicerad av: Jeanneth Jirsén

Senast uppdaterad: 2017-08-22

Högermeny