Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös förskolor och skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

Verksamhetsplan
Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Föräldraenkät
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för förskolans kvalitetsarbete. 

Enhetens uppföljningsmetoder

 

 

 

 

 Läroplan för förskolan, Lpfö 98
"Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö". (s.3)

Plan mot kränkande behandling
Förskolan har en plan mot kränkande behandling som syftar till att stödja och synliggöra verksamhetens arbete med att främja barnens lika rättigheter och möjligheter. Samt att förstärka verksamhetens arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 


Publicerad av: Marina Westling

Senast uppdaterad: 2017-04-24