Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös förskolor och skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskola/skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

De dokument som ni finner på denna sida är:

Plan mot kränkande behandling

Denna handlingsplan är ett verktyg för hur jämställdhetsarbetet ska integreras i den dagliga verksamheten. Syftet är inte att flickor och pojkar ska byta roller, utan att vidga deras roller och handlingsutrymme.

Kvalitet

Här kommer så småningom vår enhetsplan för 2015 att finnas tillgänglig.

Föräldraenkäten

Föräldraenkäten är ett frågeformulär där föräldrar på Tyresös förskolor årligen får ta ställning till olika påståenden. Diagrammen i länken visar hur många procent som valt respektive svarsalternativ. Kommunens genomsnitt går här att jämföra med hur förskolans föräldrar har svarat.

Nationella styrdokument

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 - "Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö". (s.3) 


Publicerad av: Marina Westling

Senast uppdaterad: 2016-11-10