Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bojen,Bryggan och Skutan

Information från de äldre barnens hemvist.

På hemvisterna Bojen,Bryggan och Skutan är vi ett arbetslag som består av Inger, Kattis, Linda,Malin,Denise, Monica och Åsa.

Att vi arbetar som ett stort arbetslag innebär att barnen får möjlighet att uppleva fler saker och kompisar. De får gå mellan Bryggan,Bojen Skutan fritt, lunch och samling är det som sker på den egna hemvisten.

Digitala verktyg i verksamheten

Fokusområde 2015

Vårt uppdrag ur Läroplanen:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

 ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”(Lpfö 98/10:6)

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Lpfö 98/10:7)

 

Normer och värden

Barnen är just nu i rollsökarfasen vilket innebär att de letar efter sin plats i gruppen och söker kompisar i gamla vänner och nya. Därför arbetar vi medvetet med gruppstärkande övningar. Vi pratar med barnen om vilka regler vi tillsammans tycker ska gälla på förskolan och att använda sig av att sätta upp handen och säga ”STOPP” när det är någon som gör eller säger något man inte vill.

 

Språk

Vi introducerar just nu barnen i skrivverkstaden, där de får rita något som de sedan får skriva en text till på datorn. I skrivverkstaden vill vi främja och ta tillvara på barnens intresse för det skrivna språket och få en datorvana, vi vill också främja barnens samspel och lära av vandra.

Bornholms modellen är något vi kommer att arbeta med genom språksamlingar som kommer att innehålla: språklekar, ramsor, sånglekar, högläsning, lyssna på första/sista ljudet i ord etc. Mer information om Bornholms modellen finns att läsa i hallen.

 

Matematik

Vårt uppdrag ur Läroplanen:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

 

Öka barnens delaktighet

Vi vill att barnen ska få ett ökat inflytande över sin vardag på förskolan. Därför har vi startat upp barnens val dagar. Tisdagar och torsdagar samlar vi barnen då de får välja om de vill göra:

Uteaktivitet: Vi går till skogen, parker i vår närhet eller andra utflykter.

Inneaktivitet: Vi jobbar med olika experiment, utforskande, skapande.

 

Reflektion och utvärdering

Panaboarden kommer vi aktivt att använda som ett reflektionsverktyg med barnen. Vi låter barnen reflektera, samtala och lyssna på varandra med hjälp av foton på det barnen varit med om. Samt bilder som kan skapa barnsamtal.             

 

 

 

Publicerad av: asa.strom@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-08

Högermeny