Tyck till om tyreso.se

Tyresö på plats 133 i skolranking

Publicerad den: 2017-12-12

Tyresö hamnar på plats 133 av 290 kommuner i Sveriges kommuner och landstings (SKL) skolranking Öppna jämförelser grundskola för 2017. Det är en försämring sedan föregående år, då Tyresö hade en toppnotering med plats 48.

Tyresö har under några år legat högt på SKL:s ranking över bästa skolkommun. I år försämras placeringen som en följd av de försämrade betygsresultaten för årskurs 9.

- Detta är en utveckling som jag inte är nöjd med, men vi har sett tendenserna till detta redan för knappt ett år sedan i de systematiska resultatuppföljningar som vi genomför på alla skolor. Vi har jobbat hårt med att förbättra resultaten för den här årskursen, och vi ser en förbättring jämfört med resultatet i årskurs 8, men vi har inte nått ända fram, säger Johan Ahlkvist, som är verksamhetschef för grundskolan.

Vikande resultat i hela Sverige

Öppna jämförelser visar att elevernas kunskapsresultat har backat i hela landet, och SKL menar att den generella resultatnedgången i årets rapport manar till eftertanke och handlingskraft.
- Skolutveckling handlar till syvende och sist om att arbeta systematiskt för att utveckla styrning och ledning, undervisning och arbetssätt. Analys, insatser och uppföljning måste ske hos varje huvudman, på varje skola och utifrån de lokala behov som finns, säger Per-Arne Andersson, SKL:s avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad, i rapporten Öppna jämförelser grundskola 2017.

Sedan 1,5 år tillbaka arbetar Tyresös skolor systematiskt med resultatuppföljning och analys, något som tillsammans med rätt insatser förväntas ge goda resultat framöver.
- Vi jobbar nu med vår analys för att förstå orsaken till nedgången i Tyresö. Vi ser en resultatförbättring redan nu med årets årskurs 9, vilket innebär att vi håller en bra kvalitet i undervisningen i våra skolor. Vi har en stark tro på att vi kan vända detta, säger Johan Ahlkvist.

Om Öppna jämförelser

Resultatet i Öppna jämförelser baseras på meritvärde, behörighet till gymnasiet och antal elever som får godkänt i alla ämnen i årskurs 9. Rankingen tar också hänsyn till bakgrundsfaktorer som elevernas kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, samt andel vårdnadshavare som får ekonomiskt bistånd.

SKL:s nyhet om Öppna jämförelser grundskola


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-12-12

Högermeny