Tyck till om tyreso.se

Skola 2025 – lokalplanering för förskola och skola

Publicerad den: 2014-12-09

Tyresö växer och behovet av platser i förskola och skola ökar. Idag råder det brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan alla skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har. Vi planerar nu för hur våra lokaler ska kunna tillgodose behovet för barn och elever i framtiden.

Nya bostadsområden, generationsväxling och etablering av fristående skolor i kommunen ritar ständigt om bilden för hur framtidens skollokaler ska utformas i Tyresö. Den starka befolkningsökningen och etableringen av Internationella engelska skolan i Tyresö är några aktuella exempel.

Utredning som underlag

Kommundirektören Bo Renman beställde våren 2014 en utredning av hur behovet av lokaler för förskola och skola ser ut i olika kommundelar på tio års sikt. Konsultbyrån Sweco fick uppdraget och de levererade i december 2014 sin rapport "Utredning av lokaler. Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun".

Utgångspunkter för utredningen var att:

 • familjer i alla kommundelar ska få möjlighet att placera sina barn i den förskola och skola de önskar
 • alla tre kommundelar - östra, centrum och Trollbäcken – ska ha skolor för F-9
 • lokalerna ska vara kostnadseffektiva så att mer pengar kan satsas på pedagogiska resurser
 • lokalerna ska vara ändamålsenliga och uppfylla de krav som skollagen och nya nationella styrdokument ställer (bland annat krav på specialsalar) och för att passa nya pedagogiska och inkluderande arbetssätt

Rapporten och dess förslag presenterades för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden den 9 december 2014.

Läs mer om Swecos rapport under relaterade länkar.

- Swecos rapport och kommunens tidigare kapacitetsbedömning är jättebra underlag. Rapporten innehåller dock en del generaliseringar som bland annat gör prognoserna på antalet förskolebarn och skolelevunderlaget lite för osäkra. Jag har nu tillsatt en analysgrupp som ska gräva djupare i siffrorna så att vi får ännu bättre kontroll, säger Monika Larsson, chef barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun.

Vad händer nu?

Parallellt med arbetet med den nya skolan i Trollbäcken utreder barn- och utbildningsförvaltningen under 2016 skolbeståndet i främst centrala och norra delarna av Tyresö, där behovet av skolplatser beräknas öka de kommande åren. Ett underlag kommer sedan presenteras för barn- och utbildningsnämnden, som i sin tur fattar beslut. Det finns idag (november 2015) inget färdigt underlag framtaget för att fatta beslut om nybyggnationer eller nedläggningar.

Kommunens övriga planer för skol- och förskolelokaler

 • Samråd kring detaljplaneprocessen för en ny skola i Fornuddsparken i Trollbäcken pågick juni-augusti 2015. Läs mer om detaljplansprocessen under relaterade länkar. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till lokalprogram för den nya skolan. Ett lokalprogram omfattar till exempel antal arbetslag, antal elever, vilken yta man önskar samt pedagogisk inriktning och arbetssätt.
 • Båtens förskola ska avvecklas i samband med utvecklingen av Norra Tyresö Centrum och kommer ersättas av en ny förskola i närområdet. När avvecklingen respektive nybygget kommer ske är ännu inte beslutat.
 • Arbete pågår med att ta fram en långsiktig plan för hur behoven av skol- och förskolelokaler kommer se ut i framtiden och vilka åtgärder som ska genomföras för att täcka behoven och när.

Vanliga frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar 

 

Viktiga fakta om Tyresös förskolor och skolor

 • I Tyresö finns idag 23 kommunala förskolor och 16 fristående, samt 13 kommunala grundskolor och tre fristående
 • Det kommer behövas cirka 300 fler förskoleplatser 2023, redan nu saknas platser i framförallt Trollbäcken
 • 395 elever från Tyresö går i Internationella engelska skolan läsåret 2015/2016
 • Idag finns 600-800 tomma elevplatser i Tyresös kommunala skolor
 • Det saknas elevplatser i framförallt Trollbäcken
 • Den nya skollagen med flytt av årskurs 6 till mellanstadiet har ställt nya krav på lokalernas ändamålsenlighet
 • De flesta skolor och förskolor i Tyresö byggdes på 60-tal och tidigt 70-tal, är byggda för att passa dåtidens pedagogik och många har idag stora underhållsbehov
 • Skolor som enligt Swecos bedömning väl fyller dagens lokalkrav är: Kumla skola, Nyboda skola, Bergfotens skola och Strandskolan

Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-23