Tyck till om tyreso.se

Så tycker elever och vårdnadshavare om Tyresös skolor

Publicerad den: 2016-04-22

Goda resultat vad gäller trivsel och trygghet, men utrymme för förbättringar av dokumentationen kring elever och av elevernas lust att lära. Det visar 2016 års elev- och föräldraenkät.

Nu är resultatet av 2016 års elev- och föräldraenkät i grundskolan klart. Det sammanlagda resultatet av elevers och vårdnadshavares trivsel och nöjdhet är i stort sett samma som för ett år sedan. En övervägande majoritet svarar att de trivs och känner sig trygga i skolan, liksom att de skulle rekommendera sin eller sitt barns skola till andra.

- Trygghet har ett starkt samband med elevernas kunskapsresultat, och är säkert en av anledningarna till att vi har goda resultat i våra skolor generellt, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Förbättringar på flera nivåer

Arbetsron i klassrummet får i årets enkät högre omdömen än förra året, men är fortfarande ett område som behöver förbättras, liksom elevernas motivation och lusten att lära mer.

Johan Ahlkvist
Johan Ahlkvist är verksamhetschef för grundskolan
 

- Den utbildningssatsning kring bedömning för lärande som vi nu genomför för alla lärare i alla våra skolor kommer spela stor roll i den generella kvalitetshöjningen. Men rektorerna har också i uppdrag att analysera resultaten djupare på skol- årskurs- och arbetslagsnivå för att hitta vilka mer specifika åtgärder som behövs. Det finns många olika metoder för hur man arbetar med det systematiska förbättringsarbetet och just nu provar vi i mindre skala en metod inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings program Leda för resultat, berättar Johan Ahlkvist.

Enkäten visar att eleverna är mer nöjda med den hjälp och det stöd de får i skolan än vad vårdnadshavarna är, och här finns också utrymme för förbättringar.
- Alla rektorer arbetar nu tillsammans med att få en större likvärdighet och en samsyn vad gäller stöd och hjälp i skolorna. Vår gemensamma värdegrund - En skola för var och en - ska genomsyra verksamheten, för självklart ska alla elever få den hjälp de behöver, menar Johan Ahlkvist.

Fritidshemmen

Drygt nio av tio vårdnadshavare är nöjda med verksamheten i fritidshemmen, men på frågor kring samarbetet mellan skola och fritidshem så är resultaten sämre än föregående år. Det är också många vårdnadshavare som svarar "vet inte" på frågor som rör fritidshemmen.
- Vi har generellt sett en väldigt bra fritidshemsverksamhet, vilken enkätsvaren visar. Men vi kan bli ännu bättre. Därför gör vi under året en genomlysning av alla kommunala fritidshem, för att hitta utvecklingsområden för vart och ett av dem. Detta kommer vara ett stöd för fritidshemmen att utveckla arbetet och jag tror att våra fritidshem kommer bli ännu bättre framöver, säger Johan Ahlkvist.

Årlig enkät

I grundskolan skickas elev- och föräldraenkäten varje år ut till samtliga vårdnadshavare till elever i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8, samt elever i årskurs 5 och 8. I år har även vårdnadshavare i årskurs 1 samt elever och vårdnadshavare i årskurs 3 tillfrågats. Varje skola presenterar enhetens resultat på elev- och föräldraenkäten på respektive webbplats.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-04-22