Tyck till om tyreso.se

Nio av tio elever trivs i skolan

Publicerad den: 2017-04-20

Drygt nio av tio elever i Tyresö trivs i sin skola och åtta av tio elever är nöjda med skolan. Sammantaget visar dock elev- och föräldraenkäten på en liten nedgång för den totala i nöjdheten med skolan.

2017 års elev- och föräldraenkät för grundskolan skickades ut till vårdnadshavare i årskurs 2, 5 och 8, samt till elever i årskurs 5 och 8. Svaren på påståendet "jag är nöjd med verksamheten" visar att nöjdheten totalt sett sjunkit något i samtliga undersökta årskurser (knappt fyra procentenheter) från 2016. Undantaget är förskoleklass, där nöjdheten ökat med en procentenhet från förra året.

Elever och lärare på Stimmets skolaLärare och elever på Stimmets skola.

Årets resultat ligger i nivå med 2015 års resultat.
- Vi har fortfarande en hög nivå på våra resultat, det visar jämförelser med andra kommuner. Att vi ser en liten dipp i år kan bero på många olika saker och det är ingen drastisk förändring. Däremot måste vi alltid ta signaler som dessa på allvar, menar Johan Ahlkvist, verksamhetschef för de kommunala grundskolorna.

Johan AhlkvistJohan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.  

Resultatdialoger

Sedan hösten 2016 genomför Johan Ahlkvist varje termin resultatdialoger med ledningen på kommunens skolor.

- Vi ska inte komma med generella lösningar på central nivå, utan varje skola måste titta på resultaten på årskurs- och klassnivå; vad är problemet just här, och hur löser vi det? Resultatdialogerna innebär att vi tillsammans tittar på vilka åtgärder eller aktiviteter som behöver göras utifrån bland annat elev- och föräldraenkät och kunskapsresultat. För mig är det oerhört viktigt att analysera, genomföra aktiviteter och utvärdera utifrån det underlag vi har, berättar Johan Ahlkvist.

Satsning på fritidhemmen

En satsning på de kommunala skolornas fritidshem har varit på gång ett tag, och hösten 2017 påbörjas en kompetensutvecklingsinsats för fritidshemmens personal.
- Jag vet att detta har varit efterlängtat och jag tror att detta är nyckeln till att höja kvaliteten på våra fritidshem ytterligare, säger Johan Ahlkvist.

Resultaten i korthet

• Yngre elever är mer nöjda jämfört med äldre.
• Flickor är mer positiva till sin skola jämfört med pojkar.
• Elever är mer positiva till sin skola jämfört med vårdnadshavarna.
• Arbetsro på lektionerna och elevinflytande är två förbättringsområden.
• Vårdnadshavare i särskolan är liksom tidigare år nöjda med verksamheten och anser att deras barn trivs och är trygga.

Under relaterad information hittar du alla resultat på kommunnivå uppdelat på årskurs. De kommunala skolorna redovisar skolans resultat på sin webbplats.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-04-20