Tyck till om tyreso.se

Lär sig att leda för resultat

Publicerad den: 2017-01-16

Att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar är någonting som de flesta organisationer kan bli bättre på. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar nu i utbildningen Leda för resultat Skola för att utveckla förbättringsarbetet.

Leda för resultat Skola utgår från styrkedjan och involverar såväl förvaltningsledning som stödroller och enhetschefer. Utbildningen arrangeras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och  pågår under ett drygt år. Utbildningen har under flera år bedrivits med kommuners socialförvaltningar som målgrupp, och detta är en pilotomgång för skolsektorn.

- Vi ska lära oss en metod, ett sätt att strukturera det ständiga förbättringsarbetet och få hela styrkedjan att arbeta åt samma håll. Vi utmanar vårt traditionella sätt att styra och istället ska vi fokusera på ständiga förbättringar genom olika steg: nuläge - analys - åtgärd – uppföljning. Det handlar om att göra och lära. Vi ska bli bättre på att efterfråga rätt saker och att göra bättre analyser av de statistiska data vi har, berättar förvaltningschef Monika Larsson.

Testomgång om delaktighet

Tio kommuner deltar i denna pilotomgång av Leda för resultat Skola, som består av tolv dagars utbildning fördelat på sex tillfällen. Parallellt med utbildningsdagarna genomför varje kommun ett förbättringsarbete i hemkommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö har, genom att analysera resultatet av den årliga elev- och föräldraenkäten, valt att arbeta med området "delaktighet". Området delaktighet har generellt i hela kommunen sämre resultat jämfört med andra områden och ses som en viktig framgångsfaktor för att öka elevresultaten i grundskolan.

Leda för resultat handlar om förbättringskunskap, det vill säga grundläggande värderingar och förhållningssätt i relation till att arbeta med ständiga förbättringar. I utbildningen poängteras vikten av att gå från det stora till det lilla; att inte börja för brett utan att smalna av förbättringsområden och testa lösningar i liten skala.

Förbättringsteam

Två enheter har valts ut att vara med i pilotomgången - Hanvikens skola och Sofiebergs förskola. Under januari månad genomförs intervjuer med fokusgrupper på Hanvikens skola årskurs 5 och på två avdelningarna på Sofiebergs förskola. Fokusgrupperna består av barn/elever, pedagoger/lärare, förskolechef/rektor och på förskolan även vårdnadshavare. Analysen av intervjuerna får ligga till grund för det kvalitetshöjande uppdrag som ska delas ut till respektive enhet. Uppdragen ska genomföras av förbättringsteam bestående av pedagoger eller lärare där tanken är att de ska testa nya idéer och kontinuerligt mäta resultaten.

Deltar i Leda för resultat Skola gör delar av förvaltningsledningen, stödfunktioner samt representanter från skola och förskola.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-01-16

Högermeny