Tyck till om tyreso.se

Grundskolans organisation och lokaler i fokus

Publicerad den: 2015-11-25

Nu läggs grunden för hur Tyresös grundskolor ska utvecklas framöver. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför två stora uppdrag som är tätt sammanlänkade; omorganisation av förskola och grundskola samt en övergripande lokalresursplan.

Resultatet av den pågående omorganisationen och den övergripande lokalresursplanen ska sammantaget ge bästa möjliga förutsättningar för att bedriva en likvärdig skola för var och en.

Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan, arbetar just nu fram ett organisationsförslag som ska presenteras i barn- och utbildningsnämnden den 16 december.

- Det kommer inte bli några stora genomgripande förändringar i skolorganisationen, men vi behöver göra justeringar för att skapa en organisation som bygger på likvärdighet, pedagogiskt ledarskap och ekonomisk hållbarhet. Här är även översynen av våra skollokaler en viktig del, berättar han.

Dalskolan utreds

I januari 2015 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över lokalbehovet inom förskola och skola. Som underlag finns bland annat den utredning av lokalbehov som genomfördes av Sweco 2014. Man tittar också på elevunderlag, befolkningsprognoser samt befintliga lokalers skick och möjligheter.

- Swecos rapport är ett bra underlag, men det finns slutsatser i den som vi inte tror på eller som vi måste utreda vidare. Det är det vi gör nu för att hitta de bästa lösningarna för framtiden, säger Johan Ahlkvist.

I lokalresursutredningen tar barn- och utbildningsförvaltningen just nu fram underlag till beslut om Dalskolans framtid.
- Dalskolan har enligt befolkningsprognosen ett vikande elevunderlag och delar av lokalerna är i dåligt skick, vilket kommer kräva stora investeringar i under de närmaste tio åren, berättar Johan Ahlkvist.

Beslut om hur förvaltningen ska jobba vidare med frågan om Dalskolans framtid förväntas tas av barn- och utbildningsnämnden den 16 december.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2015-11-27