Tyck till om tyreso.se

Det händer i skolan 2016

Publicerad den: 2016-01-26

Det händer saker i Tyresös grundskolor. Under 2016 är det främst två stora utvecklingsområden som är aktuella – förbättringar av fritidshemmen samt den pedagogiska metoden ”bedömning för lärande”.

Verksamhetschef Johan Ahlkvist har från årsskiftet det övergripande ansvaret för Tyresö kommuns grundskolor.

- Vi drar nu igång två stora utvecklingsområden. Dels ska vi jobba mer med bedömning för lärande, och alla kommunens lärare ska ta del av ett utbildningspaket under de kommande två åren. Dessutom kommer vi under våren att arbeta med en utvärdering av fritidshemsverksamheten på varje enhet och ta fram förbättringsområden för varje enskild skola.

Johan AhlkvistGrundskolans verksamhetschef Johan Ahlkvist

 

Bedömning för lärande

Under 2016 kommer Tyresös grundskolor arbeta mer fokuserat med bedömning för lärande – en metod som bland annat handlar om att regelbundet, lektion för lektion, utvärdera elevernas kunskapsutveckling inom aktuellt arbetsområde. Fortbildningen kick-startades i januari med en heldagsföreläsning av Dylan William, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, och forskare inom framgångsrikt lärande. Varje skola kommer sedan genomgå ett utbildningspaket under de närmaste två åren, bestående av färdiga lektionsupplägg. Lärarna får möjlighet att utveckla sin kompetens inom området, och samtidigt träna eleverna i att själva kunna stämma av hur de ligger till kunskapsmässigt.

Ett exempel på metoden bedömning för lärande kan vara att läraren formulerar ett par kunskapsrelaterade frågor. Fem minuter innan lektionen är slut ombeds eleverna skriva ner lösningen på en post-it-lapp som lämnas till läraren. Sedan kan läraren mycket snabbt skapa sig en uppfattning om kunskapsnivån i klassen: har de flesta eleverna lärt sig detta moment, har det som läraren haft för avsikt att lära ut även blivit en kunskap för eleven? Kan vi gå vidare i undervisningen eller behöver vi ta detta moment igen på ett annat sätt?

En annan del i metoden är att uppmuntra fler elever att delta aktivt i lektionerna. Ett sätt att göra detta är att införa förbud för att räcka upp handen för att svara på en fråga. Istället väljer läraren slumpmässigt, till exempel genom att dra namn från en burk, vem som ska svara på frågan. Alla elever tvingas då vara mer på alerten, inte bara de som vanligtvis får frågan.
- Bedömning för lärande är en metod som forskningen visar är mycket effektiv för att höja elevernas kunskapsresultat. Denna kompetenshöjning kommer vara en av nycklarna till att vi kan fortsätta den positiva resultatkurva som våra skolor har, menar Johan Ahlkvist.

Fokus på fritidshemmen

2016 kommer också blir ett utvecklingsår för fritidshemmen, och kvaliteten på fritidshemmen ska utvärderas under året. Utifrån utvärderingen kommer enskilda handlingsplaner upprättas för de förbättringsområden som pekas ut.
- Detta är ett uppdrag vi har från barn- och utbildningsnämnden, och jag tror att insatserna kommer kunna utveckla våra fritidshem rejält, säger Johan Ahlkvist.

Rekrytering och utveckling

Den nya grundskoleorganisationen, som gäller från den 1 januari, innebär fler rektorstjänster än tidigare.
- Tanken är att komma närmare visionen om en rektor per skola och på så sätt ge utrymme för ett mer närvarande pedagogiskt ledarskap. Under våren rekryterar vi rektorer till de nya tjänsterna och målsättningen är att vi till hösterterminen har tillsvidareanställda rektorer på alla skolor.

Under året fortsätter även arbetet med PRIO och Leda för resultat Skola – två utbildningsprojekt som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och som syftar till att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder på ett systematiskt sätt. PRIO genomlyser arbetssätt på skolnivå, medan Leda för resultat Skola fokuserar på hela styrkedjan och har främst förvaltningsledningen som målgrupp.

Framtidsvisioner

Johan Ahlkvist planerar inte bara för vad som ska ske under 2016. Som verksamhetschef för grundskolan måste han lyfta blicken och tänka längre fram, och han har tydliga visioner inför framtiden.
- Om fem år har vi fortsatt bra resultat och vi har stabila skolor med ett positivt söktryck. Den nu genomförda omorganisationen har gett en ökad likvärdighet och utvecklat samarbetet mellan skolorna. Dessutom är nya Fornuddens skola färdig och vi kommer ha kommit längre i att ha ändamålsenliga lokaler till alla våra skolor. Grundskolan tillsammans med förskolan har ett tydligt 1-16 årsperspektiv där förvaltningen har ett helhetsperspektiv för alla barns och elevers utveckling. Tillsammans med värdegrunden En skola för var och en och rektorernas och lärarnas stora insatser kommer detta ge en fortsatt positiv resultatutveckling i våra skolor framöver.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-01-27