Tyck till om tyreso.se

Swecos lokalrapport

Kommundirektören Bo Renman beställde våren 2014 en utredning av hur behovet av lokaler för förskola och skola ser ut i olika kommundelar på tio års sikt. Konsultbyrån Sweco fick uppdraget och de levererade i december 2014 sin rapport "Utredning av lokaler. Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun".

Utgångspunkter för utredningen var att:

  • familjer i alla kommundelar ska få möjlighet att placera sina barn i den förskola och skola de önskar
  • alla tre kommundelar - östra, centrum och Trollbäcken – ska ha skolor för F-9
  • lokalerna ska vara kostnadseffektiva så att mer pengar kan satsas på pedagogiska resurser
  • lokalerna ska vara ändamålsenliga och uppfylla de krav som skollagen och nya nationella styrdokument ställer (bland annat krav på specialsalar) och för att passa nya pedagogiska och inkluderande arbetssätt.

Rapporten och dess förslag presenterades för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden den 9 december 2014.

Swecos förslag i korthet

Sweco rekommenderar att två nya skolor byggs – en i Trollbäcken och en i centrala Tyresö. Den i Trollbäcken ska ersätta Fornuddens skola, ha större kapacitet och mer ändamålsenliga lokaler och tillsammans med Sofiebergsskolan kunna möta det framtida behovet av platser. Den i centrum ska ersätta Stimmets skola och Fårdala skola som båda har brister vad gäller ändamålsenlighet och byggteknisk standard. Sweco rekommenderar att även Dalskolan och Njupkärrs skola avvecklas på sikt.

Vad gäller förskolorna föreslås 120 nya platser i västra Tyresö och 200 till i Östra Tyresö. I Östra Tyresö kan utökningen eventuellt ske helt genom att disponera om befintliga skollokaler som inte kommer att utnyttjas för grundskoleverksamhet. I centrala Tyresö föreslås Båtens förskola ersättas av en ny. Denna nya förskola ingår redan i projekteringen av den nya stadskärnan Norra Tyresö Centrum. Utredningen rekommenderar att Bergfotens förskola omvandlas till skollokaler. Den föreslår också att Kardemumman förskola avvecklas, men först år 2023 och beroende på hur väl utredningens prognoser visar sig slå in. Det finns ett ganska stort mått av flexibilitet inbakat i Swecos förslag.

Fakta om utredningen

Sweco har tagit fram prognoser på antalet barn och elever som efterfrågar platser i förskolor och grundskolor i kommunens olika kommundelar över tid. De har också uppskattat konkurrensen från friskolor och kommunala skolor i närliggande kommuner, för att få fram behovet av platser i Tyresös kommunala skolor och förskolor.

Under april och maj 2014 genomfördes en inventering av nuvarande lokaler. Lokalerna bedömdes utifrån ett pedagogiskt, ekonomiskt och byggnadstekniskt perspektiv. Under maj och juni hölls workshops med rektorer, förskolechefer, fastighetsförvaltare och andra nyckelpersoner inom kommunen.

Arbetet har stämts av kontinuerligt med en styrgrupp bestående av förvaltningschef, stabschef samt utredare för barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens ekonomichef och fastighetschef.

Läs mer om Sweco på deras webbplats


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-03-16

Högermeny

Relaterad information