Tyck till om tyreso.se

Vanliga frågor och svar: Skola 2025

Den 21 januari 2015 fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie och projektering av en grundskola och förskola i kommundelen Trollbäcken, som ger underlag för investeringar i kommunplanen 2016.

Uppdraget är mycket omfattande och därför är det i dagsläget omöjligt att svara på många av de detaljerade frågor som finns om vad som kommer att hända med Tyresös skol- och förskolelokaler.

Allt eftersom beslut tas angående eventuella renoveringar, nedläggningar och nybyggnationer av skolor kommer vi informera om det på kommunens webbplats.

Här är dock svar på mer generella frågor som vi fått in. Frågor och svar uppdateras löpande.

 

Frågor och svar om Skola 2025

 • Var kan nya skolor komma att byggas?

  Kommunstyrelsen gav den 9 december 2014 kommundirektören i uppdrag att genomföra en exploateringsstudie kring var nya skolor kan byggas.

  Den 21 januari 2015 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda byggandet av en ny skola samt förskola i västra Trollbäcken (Fornudden). Skolan är tänkt att rymma cirka 700 elever i årskurs F-9. Förskolan är tänkt att ha plats för 120 barn. Under perioden 26 maj – 10 augusti 2015 hölls samråd för detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden. Skolan i Trollbäcken kan invigas tidigast 2021. All information om planerna för den nya skolan hittar du här.

  Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till lokalprogram för den nya skolan i Trollbäcken. Ett lokalprogram omfattar till exempel antal arbetslag, antal elever, vilken yta man önskar samt pedagogisk inriktning och arbetssätt.

  Det finns också ett förslag på att bygga en ny modern skola med ändamålsenliga lokaler i centrala Tyresö. Den eventuella byggnationen ligger dock längre fram i tiden och det finns ännu inget uppdrag om att utreda detta förslag.

 • Ska Dalskolan läggas ner?

  Under 2016 utreddes Dalskolans framtid av barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Utredningen visade att Dalskolan behövs i Tyresö, och kan till och med komma att växa framöver. 

  Tyresö växer och Dalskolan bedöms ha ett växande elevunderlag, bland annat på grund av de bostäder som kommer byggas längs Wättingestråket. 

 • Vad kommer att ske när?

  Den tidplan som presenterades i lokalutredningen är en skiss från Sweco med förslag på åtgärder samt i vilken ordning de olika förslagen kan genomföras. Från förvaltningens sida ser vi Swecos tidplan för att genomföra hela eller delar av förslaget som alltför optimistisk.

  Mer information om planerna för en ny skola i Fornudden hittar du här.

  Båtens förskola ska avvecklas i samband med utvecklingen av Norra Tyresö Centrum och kommer ersättas av en ny förskola i närområdet. När avvecklingen respektive nybygget kommer ske är ännu inte beslutat.

  Övriga föreslagna åtgärder utreds vidare.

 • Vad kommer hända med Sofiebergsskolan?

  Från och med hösten 2017 är Sofiebergsskolan en F-3-skola. 

  Läs mer: Sofiebergsskolan blir en renodlad lågstadieskola

  I dagsläget finns inga beslut eller planer på att lägga ner Sofiebergsskolan. 

 • Finns det verkligen behov av en F-9-skola för 700 elever i Trollbäcken?

  Tyresö har behov av fler skolor på grund av befolkningsökningen i kommunen. I Trollbäcken visar befolkningsprognosen en inflyttning av barnfamiljer samtidigt som Fornuddens skollokaler är uttjänta och vi måste därför bygga nytt.

  Elevunderlaget i kommunen kommer alltid skifta över tid. När vi bygger en ny skola måste vi tänka långsiktigt och planera för flexibla lokaler och en anpassningsbar organisation. Ett exempel kan vara möjligheten att växla från skolverksamhet till förskoleverksamhet i delar av lokalerna. Detta är mycket lättare att uppnå på ett ekonomiskt hållbart sätt i en större skola än på en liten skola.

  Eleverna behov av långsiktighet, kvalitet och kontinuitet i undervisningen. Det har vi bra förutsättningar att skapa i en F-9-skola där pedagogerna kan följa barnens utveckling över tid.

  Kvalitet och långsiktighet handlar också om att ha bra lärare i skolorna. För att kunna rekrytera bra lärare, och få dem att stanna, behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Om man har flera små skolor delas ofta lärartjänsterna upp mellan skolorna och lärarna undervisar på flera olika skolenheter, vilket är svårt att rekrytera till. På en F-9-skola för 700 elever kan vi erbjuda hela tjänster i mycket större utsträckning och skapa utrymme för pedagogiskt utbyte lärare emellan, vilket ökar attraktiviteten.

  Vi måste också följa Skollagen (SFS 2010:800) som reglerar och ställer höga krav på behöriga och legitimerade lärare, vilket är mycket svårt att uppnå i en liten skola.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-06-10

Högermeny