Tyck till om tyreso.se

Ansökan och placering i särskolan

Hur ansöker man om mottagande i särskolan?

För att kunna skrivas in i särskolan krävs att följande utredningar är klara,

  • Pedagogiska utredningen ger svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan. Av den utredningen ska det framgå vad förskolan, förskoleklassen eller skolan har gjort för att anpassa undervisningen till barnets behov och vilka resultat det givit.
  • Psykologiska utredningen ger kunskap om barnets intellektuella förmåga.
  • Medicinska utredningen klarlägger eventuella medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad dessa kan innebära för barnets fortsatta utveckling.
  • Sociala utredningen är avsedd att komplettera de övriga utredningarna. Ibland kan det finnas orsaker utanför skolan, till exempel i hemmet, som kan påverka barnets möjligheter att lära och klara skolarbetet.

Beslut om placering i särskola
Chefen för barn- och elevhälsan fattar beslut om placering i den obligatoriska särskolan. När beslutet är fattat kan eleven börja i särskolan så snart som möjligt. Om eleven av olika skäl går kvar i sin grundskoleklass, ska undervisningen ändå planeras utifrån särskolans tim- och kursplaner.

Betygssättning

Eleverna som läser utifrån grundsärskolans kursplan kan få betyg i alla eller några ämnen. Detta måste föräldrarna begära i början av höstterminen så eleven är medveten om vilka mål eleven arbetar mot. Betyg ges varje termin från höstterminen i årskurs 6 till och med vårterminen i årskurs 9.

Läs mer

Vill du veta mer särskolan, se information på Stimmets och Nyboda skolas respektive webbsidor eller vänd dig till aktuell skolas expedition.  


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny