Tyck till om tyreso.se

Grundsärskola

Tyresö kommun erbjuder obligatorisk särskola för elever i årskurs 1-9, samt gymnasiesärskola.

I grundsärskolan läser eleven antingen efter grundsärskolans eller träningsskolans kursplan. Grundsärskolans kursplan innehåller samma ämnen som grundskolans kursplan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i kursplanen. Istället för enskilda ämnen, omfattar träningsskolan fem ämnesområden:
• estetisk verksamhet
• kommunikation
• motorik
• vardagsaktiviteter
• verklighetsuppfattning

De yngre eleverna i grundsärskolan, årskurs 1-6, går på Stimmets skola. De äldre eleverna, årskurs 7-9, går på Nyboda skola.

Den obligatoriska grundsärskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och omfattar nio år. Därefter kan eleven fortsätta i gymnasiesärskola.

Vem är särskolan till för?

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Hur påverkas barnets framtid av en placering i särskola?

Att gå i särskolan innebär att få ett ökat stöd och därmed förbättrade möjligheter att utvecklas, men innebär också vissa begränsningar när det gäller elevens framtida utbildnings- och karriärmöjligheter.

Särskoleverksamhet i Tyresö
Stimmets skola

Grundsärskola årskurs 1-6
Träningsskola årskurs 1-6
TBA (Tillämpad Beteende Analys), årskurs 1-9, inriktning mot autism
Stimmets skola

Nyboda skola
Grundsärskola och träningsskola årskurs 6-9
Nyboda skola

Tyresö gymnasium
Tyresö gymnasium

Gymnasiesärskola

C3L - centrum för livslångt lärande
Särvux


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-16