Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar om Stimmets förskola

Här har vi samlat frågor och svar kring den nya förskolan på Stimmets skolas fotbollsplan, som invigdes i april 2017.

 

Frågor och svar om den nya förskolan på Stimmets fotbollsplan

 • Varför behövs det en ny förskola?

  Tyresö växer och behovet av platser i förskolan ökar med det. Idag råder det brist på förskoleplatser i hela kommunen, och prognosen är en ökning på cirka 100 barn per år de närmaste åren. Dessutom arbetar vi aktivt för att öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna, vilket barn- och utbildningsnämnden också satsar ytterligare pengar på i budgeten för 2017. Sammantaget ökar behovet av förskolelokaler stort och främst är det bristen på lokaler och mark att bygga på som är det stora problemet. Barn- och utbildningsförvaltningen ligger sedan tidigare efter i planeringen av förskoleplatser men arbetar nu målmedvetet med att analysera, utveckla och planera för hur vi kan skapa lokaler som passar för förskoleverksamhet. 

 • Har ni inte vetat om behovet av förskoleplatser förrän nu?

  Behovet av förskoleplatser har under de senaste två åren varit större än tidigare befolkningsprognoser har visat. Utifrån den stora ökningen har vi haft svårt att vara i fas med behovet av platser i kommunen. Sedan januari 2016 finns det större möjligheter för god planering kring lokalfrågorna och vi arbetar nu mer strategiskt med både skol- och förskolelokaler. Vi kommer dock befinna oss i ett glapp under några år framöver där tillgången på förskolelokaler inte matchar det behov av förskoleplatser som finns i kommunen.

 • Det finns lediga platser på mitt barns förskola, behövs det verkligen en ny förskola då?

  Under hösten är ofta tillgången på förskoleplatser större, men vi vet att barnantalet som regel ökar rejält under vårterminen. Som exempel hade vi i oktober 2016 120 barn som stod i kö för att börja förskolan i januari 2017. För att lösa detta, så att vi inte får samma läge som vi hade i våren 2016 då vi inte kunde erbjuda alla barn plats inom tre månader, behöver vi snabbt skapa tillfälliga lokaler för förskolan.

 • Varför gör man en tillfällig lösning, förskoleplatser kommer väl behövas en lång tid framöver?

  Vi behöver planera för fler förskoleplatser i kommunen på både kort och lång sikt. Vi planerar just nu för att bygga flera permanenta förskolor framöver, men ledtiderna är på flera år. Normalt tar det cirka tre till fem år från det att beslut tas om att en förskola ska byggas på en specifik tomt, till dess att förskolan kan invigas. Vi behöver lokaler redan till våren 2017. Där spelar de tillfälliga paviljongerna en viktig roll.

 • Varför bygger ni inte ut befintliga förskolor?

  Vi har utrett flera möjliga utbyggnationer av befintliga förskolor, och kommer även framöver titta på sådana lösningar. Även eventuella utbyggnationer tar lång tid, och kommer inte ge några nya förskoleplatser under 2017.

 • Varför placeras den tillfälliga förskolan på Stimmets skolgård?

  Vi har idag ont om mark och tomter att placera en tillfällig förskola på och ett flertal andra alternativ har utretts. Vi är också hänvisade till att använda vår egen mark för att få fram lokaler relativt snabbt. Placeringen på Stimmets skolas fotbollsplan är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv. Stimmets skolas fotbollsplan är en plan mark där det är lätt att ansluta till vatten- och avloppsledningar. Samtidigt som vi planerar för denna förskola arbetar vi vidare med andra alternativ för placering av förskolelokaler, eftersom behovet är större än de 60 platser som förskolan på Stimmets skola kommer rymma.

 • Hur ska trafiksituationen kring Stimmet lösas?

  Vi är fullt medvetna om att trafiksituationen inte är bra idag och vi har tittat på flera olika alternativ för att skapa en så bra trafikmiljö som möjligt runt skolan. Detta är ett arbete med många olika parametrar där det troligtvis inte finns någon enskild åtgärd som löser hela trafiksituationen. 

  En första åtgärd är att antalet parkeringsplatser runt skolan kommer utökas under våren 2017.

 • Var har ni tänkt att skolbarnen ska spela fotboll?

  Stimmets skola har idag en riktigt stor och fin fotbollsplan. Det är självklart tråkigt att det inte kommer vara så de närmaste åren, men halva fotbollsplanen kommer fortfarande kunna användas av eleverna på skolan.

 • Var ska skolbarnen ha sina idrottslektioner utomhus?

  Den tillgängliga delen av fotbollsplanen räcker för att Stimmets skola ska kunna bedriva idrottsundervisning även framöver.

 • Var ska barnen som går på förskolan leka?

  I planen för paviljongerna på Stimmets skola ingår att iordningställa ytor för barnens utomhuslek. Den blå markeringen på kartan nedan visar Stimmets förskolas utemiljö. 

  Karta över Stimmets förskola

 • Paviljonger, är det bra lokaler för förskolebarn?

  Stimmets förskolas paviljonger är ljusa, rymliga och moderna lokaler som är väl anpassade till förskoleverksamhet. Ritningarna på lokalerna har också samverkats med de fackliga representanterna utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-04-18

Högermeny