Tyck till om tyreso.se

Nationella mål för förskola och grundskola

Skolverksamheten i Sverige styrs av skollagen, läroplaner och nationella förordningar. Nuvarande skollag började gälla läsåret 2011-2012. Skolinspektionen följer upp kommunens måluppfyllelse vid inspektion.

Läroplanerna talar om vilka uppgifter skolan har och vilka värderingar skolan ska stå för. Det finns en läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 2011), en för grundsärskolan (Lgrsär 11) samt en för förskolan (Lpfö 98). Läroplanerna tar upp följande målområden:

  • normer och värden
  • kunskaper, utveckling och lärande 
  • elevernas ansvar och inflytande
  • skola och hem
  • övergång och samverkan
  • skolan och omvärlden
  • bedömning och betyg
  • rektors ansvar.

I läroplanerna för grundskolan finns kursplaner som beskriver målen.

Förskolans läroplan anger vad förskolan ska sträva efter när det gäller barns utveckling (strävansmål). 

Läroplanerna för de olika delarna av skolväsendet förskola, grundskola, grundsärskolan och gymnasieskolan länkar i varandra genom att de är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker samma syn på skolans värdegrund, utveckling och lärande.

Läroplanerna i sin helhet kan du hitta på Skolverkets webbplats.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-10

Högermeny

Relaterad information