Tyck till om tyreso.se

Lokala mål för förskola och skola

Nationella mål i skollagen och läroplanerna formuleras till lokala mål på kommunnivå av barn- och utbildningsnämnden. Skolorna arbetar målstyrt enligt skollag och läroplaner för varje elevs individuella utveckling. Det arbetet utförs och kommuniceras till vårdnadshavare via Unikum. Unikum kan du logga in i via E-tjänstportalen

Mål på kommunnivå

I kommunplanen sätter kommunfullmäktige upp mål för arbetet inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Målen förtydligas årligen i barn- och utbildningsnämndens nämndplan och följs upp i barn- och utbildningsförvaltningens årliga verksamhetsberättelse.  

Mål på verksamhetsnivå

Varje verksamhetsområde sätter upp egna mål utifrån de nationella och kommunala målen. 

Aktiviteter på enhetsnivå

Varje förskola och skola upprättar en aktivitetsplan. Aktiviteterna i planen ska ha en tydlig koppling till specifikt nämndmål, kvalitetsgarantier, eller andra krav och utvecklingsbehov. Planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna pågår kontinuerligt. Aktiviteter kan skapas när som helst under året och uppföljning görs månadsvis. 

Mål på individnivå

För varje elev finns en individuell utvecklingsplan, IUP. I den individuella utvecklingsplanen följer eleven, skolan och vårdnadshavaren gemensamt upp hur långt eleven nått i arbetet mot målen i kursplanerna, och sätter upp mål för den kommande periodens arbete. Planen formuleras i allmänhet i samband med utvecklingssamtal. Elevernas IUP finns i Unikum som nås via kommunens e-tjänstsystem, där elev, vårdnadshavare och personal har tillgång till den.

Särskilda handlingsplaner och åtgärdsprogram upprättas för barn i behov av särskilt stöd.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny

Nämndplan barn- och utbildningsnämnden

Nämndplan barn- och utbildningsnämnden