Tyck till om tyreso.se

Kvalitetsarbete i förskola och skola

En hög kvalitet i förskola och skola innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås samt att behov och förväntningar hos föräldrar, barn, ungdomar och politiker tillgodoses.

I Tyresö vill vi nå framgång genom ett engagerat ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på enheterna. Förvaltningens stab finns som ett stöd i arbetet.

Mål och uppföljning


Skola och förskola styrs av mål på både nationell och lokal nivå. Utifrån de nationella målen i skollag och läroplaner sätter kommunen upp lokala mål i skolplanen samt strategi- och budgetplanen.

Målen följs upp i den årliga enhetsplanen som upprättas på varje enhet och på kommunnivå. Enhetsplanerna läggs ut på varje enhets webbplats under Kvalitet. Statistik för jämförelser mellan förskolor och skolor publiceras av Skolverket. 

Kommunen genomför årligen enkätundersökningar, där föräldrar i förskolan och föräldrar samt elever i grundskolan får svara på frågor om hur nöjda/missnöjda de är med verksamheten. Mer infomation om enkätsökningar finns via länken till höger.

Kommunen har ansvar för tillsyn vid de enskilda förskolorna. Vid tillsyn följer barn- och utbildningsförvaltningen upp kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten, och rapporterar resultatet till barn- och utbildningsnämnden.

För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga. Synpunkts- och klagomålshanteringen är därför en betydelsefull del av kvalitetsarbetet.


Kvalitetsarbetet i förskola och skola

Publicerad av: Monika Mogren

Senast uppdaterad: 2013-07-10

Högermeny

Kontakt

Barn- och utbildnings-förvaltningen ansvarar för förskola och skola

Förvaltningschef
Anita Brynje
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum