Tyck till om tyreso.se

Kvalitetsarbete i förskola och skola

En hög kvalitet i förskola och skola innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås samt att behov och förväntningar hos föräldrar, barn, ungdomar och politiker tillgodoses.

I Tyresö vill vi nå framgång genom ett engagerat ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring. Det stora arbetet sker på varje förskola/skola. Förvaltningens stab finns som ett stöd i det arbetet.

Mål och uppföljning

Nationella och kommunala mål. Skola och förskola styrs av såväl nationella som kommunala mål. Utifrån de nationella målen i skollag och läroplaner samt barn- och utbildningsnämndens kommunala mål sätter varje skola och förskola upp lokala mål i sina enhetsplaner.

Enhetsplaner. Samtliga mål följs upp i enhetsplaner som årligen upprättas på varje förskola/skola och på kommunnivå. Enhetsplanerna finns att läsa på förskolornas/skolornas webbplatser under Kvalitet.

Elev- och föräldraenkät. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en elev- och föräldraenkät, där samtliga föräldrar med barn i förskolan och föräldrar samt elever i vissa utvalda årskurser i grundskolan får svara på frågor om hur de upplever våra verksamheter. Mer information finner du här:

Elev- och föräldraenkäten 2016

Tillsyn och granskning av kommunens förskolor 

Kommunen har, enligt skollagen, tillsynsansvar för de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen. Tillsynen utförs av kommunens tillsynsenhet på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. Tillsynsenheten rapporterar till Barn- och utbildningsförvaltningen som följer upp kvalitet och måluppfyllelse i verksamheterna.  Kommunens tillsynsenhet granska också de kommunala förskolorna. Barn- och utbildningsnämnden informeras löpande om tillsyns- och granskningsrapporterna. Här finner du tillsyns- och granskningsrapporterna:

Tillsyns- och granskningsrapporter förskolor och pedagogisk omsorg

Synpunktshantering. För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga. Synpunkts- och klagomålshanteringen är därför en betydelsefull del av vårt kvalitetsarbete.

Synpunktshantering e-tjänst


Kvalitetsarbetet i förskola och skola

Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-21