Tyck till om tyreso.se

Skolval

Vårdnadshavare till barn folkbokförda i Tyresö kommun väljer skola inför förskoleklass och årskurs 7. Skolval inför läsåret 2018/2019 sker i januari 2018.

Elever i skolanFoto: Håkan Lindgren

Under hösten 2017 ser vi över riktlinjerna för skolval. Informationen nedan kan därför förändras inför skolvalet i januari 2018. 

 

Om du ska välja skola

Inbjudan och information om skolvalet skickas via brev i början av januari till de elever som ska börja förskoleklass eller årskurs sju under nästkommande hösttermin. För att välja skola loggar du in via E-tjänstportalen under den aktuella skolvalsperioden. 

Elever som ska börja årskurs 7 och redan går i en skola med högstadium behöver inte göra ett aktivt skolval - eleven har automatiskt en plats på sin nuvarande skola till årskurs 7. Om ditt barn går på en skola utanför kommunen, ber vi dig kontrollera med skolan att ni har en plats till årskurs 7.

Inför skolvalet bjuder skolorna in till informationsmöten där de berättar om sin verksamhet. Dessutom kan du läsa om skolorna på deras webbplatser.

I Jämförelseguiden kan du jämföra Tyresös skolor. Där finns information om skolans storlek, var den ligger, kontaktuppgifter, resultat från brukarundersökningar, utbildningsnivå hos personalen och mycket annat.

Jämför skolor i Jämförelseguiden

grundskolekvalitet.se kan man också jämföra landets grundskolor. Kvalitetsmåtten på webbplatsen utgår från nationella prov och betyg. 

Placeringsregler

Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever som skolan kan ta emot, används följande urvalsgrunder i angiven ordning:

  1. Syskonförtur
  2. Närhetsprincipen

Se nedan vad dessa urvalsgrunder innefattar.

1. Syskonförtur

Syskonförtur gäller vid skolval för elever som ska börja i förskoleklass eller vid val direkt till årskurs 1. Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress. Syskonförturen gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1-6 och endast vid sökande till kommunala skolor. Fristående skolor har egna intagningsregler. 

2. Närhetsprincipen

Enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Denna reglering om hur elever ska skolplaceras benämns närhetsprincipen.

Relativ närhet till skolan. En skola nära hemmet innebär inte automatiskt just den skolan som ligger närmast hemmet. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med det menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Beslut fattas utifrån den bästa lösningen för alla berörda elever. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan.

Rektor på den skola där eleven antagits meddelar beslut om skolplacering.


Publicerad av: Sandra Lindblom

Senast uppdaterad: 2017-09-25