Tyck till om tyreso.se

Skolval

Vårdnadshavare i Tyresö kommun väljer skola inför förskoleklass och årskurs 7. Val av skola sker normalt sett under januari månad inför kommande läsår.

För att välja skola loggar du in via E-tjänstportalen under de aktuella datumen (vanligen i januari månad). Vilka datum som gäller meddelas i god tid innan skolvalet börjar via kommunens webbplats samt via brev till vårdnadshavare bosatta i kommunen. 

Inför skolvalet bjuder skolorna in till informationsmöten där de berättar om sin verksamhet. Dessutom kan du läsa om skolorna på deras webbplatser.

I Jämförelseguiden kan du jämföra Tyresös skolor. Där finns information om skolans storlek, var den ligger, kontaktuppgifter, resultat från brukarundersökningar, utbildningsnivå hos personalen och mycket annat.

Jämför skolor i Jämförelseguiden

grundskolekvalitet.se kan man också jämföra landets grundskolor. Kvalitetsmåtten på webbplatsen utgår från nationella prov och betyg. 

Placeringsregler

Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever som skolan kan ta emot, används följande urvalsgrunder i angiven ordning:

  1. Elever med dokumenterat och känt behov av särskilt stöd
  2. Syskonförtur
  3. Närhetsprincipen

Se nedan vad dessa urvalsgrunder innefattar.

1. Elever med dokumenterat och känt behov av särskilt stöd

"Behov av särskilt stöd eller andra särskilda skäl" är skäl av social eller psykologisk natur, funktionsnedsättning eller dylikt. Det är rektor på skolan som beslutar om intagning i samråd med barn- och elevhälsan. Behoven ska vara väl dokumenterade/styrkta. 

2. Syskonförtur

Syskonförtur gäller för elever som ska börja i förskoleklass eller vid val direkt till årskurs 1. Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress. Syskonförturen gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1-6 och endast vid sökande till kommunala skolor. Fristående skolor har egna intagningsregler. 

3. Närhetsprincipen

Enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Denna reglering om hur elever ska skolplaceras benämns närhetsprincipen.

Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med detta menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Skissen nedan förklarar begreppet relativ närhet:

En av eleverna A och B kan inte beredas plats i skola X. Den skolan är geografiskt närmast för båda eleverna, men är den relativt närmaste skolan för elev B, som annars skulle få orimligt långt till skola Y. I och med detta blir skola Y den närmaste skolan för elev A, även om den inte är geografiskt närmast.

Det är den faktiska skolvägen som avses, inte fågelvägen.

Vid placering enligt närhetsprincipen utgår man från den adress där barnet är folkbokfört och eleverna placeras utifrån gjorda val. Om ingen av de valda skolorna kan bereda plats, placeras eleven i närmaste skola med ledig plats utifrån folkbokföringsadress.

Rektor på den skola där eleven antagits meddelar beslut om skolplacering.

Överklagande

En elev med behov av särskilt stöd eller med andra särskilda skäl, som inte tagits emot i viss skola på grund av organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. (Detsamma gäller elever som placerats i viss skola då det bedömts som nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero). 28 kap. 12 § punkt 6.

En elev som har placerats med stöd av närhetsprincipen eller på grund av syskonförtur kan inte överklaga det beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett sådant beslut kan endast överklagas med laglighetsprövning till Förvaltningsrätten.


Publicerad av: Sandra Lindblom

Senast uppdaterad: 2016-08-29