Tyck till om tyreso.se

Tyresö återvändarskola

Tyresö återvändarskola fungerar som en korttidsskola för att stötta elever med stor frånvaro i grundskolan. Grundtanken med denna modell är att så snart som möjligt återföra hemmasittande elever till hemklass alternativt en mer anpassad studieform.

Vem är återvändarskolan till för?

Återvändarskolan vänder sig till elever med problematisk skolfrånvaro. Återvändarskolan arbetar tillsammans med elev, vårdnadshavare och skola för att bygga upp en regelbundenhet i skolgången. 

Skolverkets definition av hemmasittare är en elev med sammanhängande ogiltig frånvaro i minst tre veckor. Tyresö återvändarskola är dock inte låst vid en exakt tidsangivelse.  

Individanpassning

I återvändarskolan läggs stor vikt vid kartläggning av grundläggande orsaker till skolfrånvaron samt träning för att öka närvaron i skolan i framtiden.  

Hur placeras en elev i återvändarskolan?

  • Återvändarskolan kontaktas av rektor eller förvaltning som meddelar att en elev kan vara aktuell för placering.
  • Återvändarskolan kartlägger elevens problematik genom kontakt med mentor, skolhälsovård och trygghetsgrupp vilka ger en social och studiemässig bakgrund. Ett första beslut fattas om fortsatt arbete och kontakt kring eleven.
  • Studieplan upprättas av återvändarskolan tillsammans med hemskolan. Här fattas beslut om i vilken omfattning eleven ska undervisas i återvändarskolan, alternativ undervisning, praktikplats osv. Samtidigt görs handlingsplan och eventuell fortsatt kartläggning genomförs.
  • Överenskommelse mellan återvändarskolan, elev och vårdnadshavare skrivs vid provinskrivning och innefattar vad som åligger de inblandade.
  • Eleven tas emot i verksamheten.
  • Kontinuerliga uppföljningar görs under och efter placeringen.

Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny