Tyck till om tyreso.se

Din ansökan och placeringserbjudandet

Fristående förskolor och den pedagogiska omsorgen

De fristående förskolorna och den pedagogiska omsorgen drivs i egen regi. De är sina egna huvudmän och har sina egna riktlinjer och kösortering. Nedan kösortering gäller enbart de kommunala förskolorna. Vänligen se respektive fristående förskolas webbplats alternativt kontakta aktuell verksamhet för information om deras kö och kösortering.

Din ansökan, plats i kön och platserbjudande

Det datum vilket ansökan skickades in till kommunen blir barnets plats i kön. Notera! Ändringar i en redan inskickad ansökan där du ändrar eller lägger till dina val av förskolor medför ett nytt ansökningsdatum.

Plats erbjuds under förutsättning att det inte finns obetalda avgifter till barn-och utbildningsförvaltningen.

Platserbjudandet skickas ut via e-post när det finns en ledig plats för ditt barn. Erbjudandet skickas till den e-postadress du uppgav vid ansökan. Erbjudandet blir synligt för dig på första sidan i E-tjänstportalen när du loggar in.

Erbjudandet måste besvaras av den/de sökande vårdnadshavaren/vårdnadshavarna inom 7 dagar.

Tackar vårdnadshavare nej till ett placeringserbjudande stängs ansökan och den tas bort ur kön. Kommunens placeringsansvar upphör och en ny ansökan måste göras.

Besvaras inte platserbjudandet inom 7 dagar, tas ansökan automatiskt bort ur kön. Kommunens placeringsansvar upphör därmed. Kvarstår vårdnadshavarens behov av plats för barnet måste en ny ansökan om plats registreras.

Skyldighet registrera inkomstuppgifter

Vid accepterande av ett platserbjudande i förskola måste vårdnadshavare registrera följande uppgifter i
kommunens E-tjänstportal under rubriken Förskola Skola:

  • Inkomstuppgifter (samtliga skattepliktiga inkomster ska anges.(Gällande CSN-lån och bidrag, vänligen kontakta CSN)
  • Familjeförhållanden (sambo/make/maka/partner)
  • Barnets schema för vistelsetiden på förskolan

Förskoleavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst, varför du som vårdnadshavare är skyldig att registrera din inkomst och familjeförhållanden.

VIKTIGT! Har du 0 kr i inkomst måste du själv ändå aktivt registrera det. Registrerar du som vårdnadshavare inte en inkomst på 0kr blir du debiterad högsta avgift enligt maxtaxa.

Retroaktiv avgiftskontroll

För att vårdnadshavare ska få rätt avgift för sitt barns placering genomför kommunen årligen en retroaktiv avgiftskontroll. Kommunens system, där dina registrerade inkomstuppgifter finns, samkörs då med de inkomstuppgifter du angett till Skatteverket.

Regler för kommunal förskolekö

Placering i förskola och pedagogisk omsorg sker enligt nedan köordning:

  1. Förtur för barn i behov av särskilt stöd
  2. Syskonförtur
  3. Byte av förskola
  4. Barn utan placering
  5. Barn folkbokförda i annan kommun än Tyresö kommun

Inom varje nämnd kategori ovan sorteras barnen efter ansökningsdatum och sedan barnets ålder, där äldst barn går först i kön.

Riktlinjer för Tyresö kommuns kommunala förskolor

Här hittar du riktlinjerna för de kommunala förskolorna.
Riktlinjer för kommunala förskolor


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-03-16