Tyck till om tyreso.se

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I Tyresö kommun finns såväl fristående som kommunal pedagogisk omsorg (familjedaghem). Den pedagogiska omsorgens uppgift är att genom sin verksamhet erbjuda barn lärande, omsorg, omvårdnad och fostran.

MammabarnPedagogisk omsorg

År 2009 infördes begreppet pedagogisk omsorg i lagen. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem (dagbarnvårdare/dagmamma) är den vanligaste formen av verksamhet. I ett familjedaghem tar en person emot barn i sitt hem. Andra former av pedagogisk omsorg kan till exempel vara flerfamiljslösningar, där ett antal familjer turas om att ta hand om varandras barn i hemmet. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 13 år.

Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten inom pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år, men kraven på pedagogiskt innehåll är inte lika höga som inom förskolan, då den pedagogiska omsorgen inte är en skolform. Omsorgen och barnens trygghet är viktiga och den pedagogiska omsorgen ska vara organiserad på så sätt att verksamheten gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Vill du veta mer , läs här

Skolverket - pedagogisk omsorg

Den pedagogiska omsorgen kan vara kommunal eller fristående. Skollagen, Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg och tillämpliga delar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98) reglerar och styr verksamheten.  Föräldrar, med barn placerade i den pedagogiska omsorgen, betalar avgift enligt systemet med maxtaxa, för mer information läs här:

Maxtaxa, avgifter och inkomstuppgifter

Kommunal pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Den kommunala pedagogiska omsorgen är knuten till en förskola och har förskolans förskolechef som arbetsledare. För ytterligare information om den kommunala pedagogiska omsorgen, vänligen kontakta Inger Palmér, förskolechef, telefon 08-578 290 10 eller e-post: Inger Palmer

Fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Den fristående pedagogiska omsorgen (familjedaghemmet) drivs som ett eget företag, i enskild regi.

För att få vara verksam i den enskilda pedagogiska omsorgen krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten regleras av skollagen kap 25. Fristående pedagogiska omsorgen ska, precis som den kommunala motsvarigheten, följa Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg och tillämpliga delar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98). 

Föräldrar med barn placerade i pedagogisk omsorg betalar avgift för barnets placering enligt maxtaxans regler.

Är du intresserad av en plats för ditt barn i den pedagogiska omsorgen?

Här finns kontaktuppgifter till: Fristående pedagogiska omsorgen

Är du intresserad av att bli fristående dagbarnvårdare inom den pedagogiska omsorgen här i Tyresö?

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-26