Tyck till om tyreso.se

Begrepp inom förskole- och fritidsverksamhet

Det finns många begrepp och olika verksamhetsformer. Här förklaras ett antal vanliga begrepp inom området förskola och fritidsverksamhet.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. Sedan 2010 års skollag är förskolan en egen skolform. Tidigare hette det daghem, och verksamheten kallades ofta för dagis. Förskolan är frivillig för föräldrarna. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

Förskolans uppdrag

Förskolans uppgift är att erbjuda både utbildning och omsorg. I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Samtidigt ska förskolan vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

Skollagen och skolförordningen styr och reglerar förskolan

Verksamhetens innehåll styrs av Läroplanen för förskolan Lpfö 98. Läroplanen anger mål som verksamheten ska sträva mot. I Skollagen regleras vem som har rätt till förskola och vad kommunen är skyldig att erbjuda. Kommunen, i vilken förskolan ligger, bestämmer de lokala reglerna, ofta kallade riktlinjer, för bland annat kö, placering och öppettider inom ramen för det som anges i lagen. Föräldrarna betalar avgift enligt systemet med maxtaxa (se förklaring nedan).

Förskola i kommunal eller enskild regi

Förskolan kan vara kommunal eller fristående. De fristående förskolorna drivs i egen regi, det vill säga av en annan huvudman än kommunen. För att få bedriva fristående förskoleverksamhet måste den vara godkänd av barn-och utbildningsnämnden. Kommunen godkänner endast verksamheter som bedöms ha förutsättningar att kunna följa skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö 98) samt andra förordningar som styr förskoleverksamheten.  Kommunen har, enligt skollagen, tillsyn över de fristående förskolorna. Skolinspektionen har tillsyn över de kommunala förskolorna.

Kommunens riktlinjer för förskola gäller för de kommunala förskolorna:

Riktlinjer för kommunala förskolor

Fristående förskolor har egna riktlinjer, vänligen se deras respektive webbplatser för mer information.

Allmän förskola

Från augusti det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola fram till dess att det börjar skolan. Det innebär att alla barn i åldern 3-6 år har rätt till plats i förskola om föräldrarna önskar det. Allmän förskola är ingen egen verksamhet, utan barnet ingår i den vanliga förskoleverksamheten. Skillnaden är att den allmänna förskolan är avgiftsfri och att barnet erbjuds plats oavsett föräldrarnas sysselsättning och behov av omsorg.

I Tyresö kommun har barnet rätt till 700 timmars allmän förskola, vilket motsvarar 20 timmar i veckan under skolterminerna. Om föräldrarna på grund av arbete eller studier behöver omsorg mer än de 20 timmarna i veckan under skolans terminer, betalar de avgift för den resterande tiden enligt systemet med maxtaxa (se förklaring nedan).

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare/familjedaghem)

År 2009 infördes begreppet pedagogisk omsorg i lagen. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem (dagbarnvårdare/dagmamma) är den vanligaste formen av verksamhet. I ett familjedaghem tar en person emot barn i sitt hem. Andra former av pedagogisk omsorg kan till exempel vara flerfamiljslösningar, där ett antal familjer turas om att ta hand om varandras barn i hemmet. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 13 år.

Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten inom pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Kraven på pedagogiskt innehåll är dock inte lika höga som inom förskolan, då den pedagogiska omsorgen inte är en skolform. Omsorgen och barnens trygghet är viktiga och den pedagogiska omsorgen ska vara organiserad på så sätt att verksamheten gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Den pedagogiska omsorgen kan vara kommunal eller fristående. Skollagen, Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg och tillämpliga delar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98) reglerar och styr verksamheten.  Föräldrar, med barn placerade i den pedagogiska omsorgen, betalar avgift enligt systemet med maxtaxa (se förklaring nedan).

Läs mer om pedagogisk omsorg

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskola och deras föräldrar eller annan vuxen, som är tillsammans med barnet i verksamheten. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur ofta de vill delta.

Läs mer här om Öppna förskolan

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid tillhandahålls för barn från 1 års ålder till och med vårterminen (skolavslutningen) det år barnet fyller 13 år. För ytterligare information läs här:

Barnomsorg på obekväm arbetstid


Fritidshem

Kommuner är skyldiga att erbjuda fritidshem eller pedagogisk omsorg till skolbarn, vars föräldrar arbetar eller studerar, fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet ligger oftast i eller i anslutning till skolan. Verksamheten samarbetar med skolan. Fritidshemmen följer läroplanen och Skolverkets Allmänna råd för för fritidshem. I kommunen finns fritidshem som drivs i såväl kommunal som enskild regi.

Med 2010 års skollag försvann begreppet skolbarnsomsorg, och den inskrivna fritidsverksamheten benämns numera fritidshem (ofta kallad fritis).  Föräldrar betalar avgift för fritidshem enligt systemet med maxtaxa (se förklaring nedan).

Läs mer om de kommunala fritidshemmen 

För information om de fristående skolornas, Tyresö Montessoriskolas, Brevik skolas fritidshem och Engelska skolans pedagogiska omsorgsverksamhet , vänligen se information på deras respektive webbplatser.

Öppen fritidsverksamhet, fritidsklubb 

Öppen fritidsverksamhet, eller fritidsklubb som det kallas i Tyresö, vänder sig till barn i årskurs 4-6, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Barnen är inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Verksamheten bedrivs antingen i skolan eller vid en fritidsgård.
Fritidsklubben kostar 500kr per termin. Mellanmål och måltider på skollov finns till självkostnadspris. Fritidsklubbsavgiften omfattas inte av förordningen om maxtaxa (för mer information om maxtaxa, se nedan).

För information om de kommunala fritidsklubbarna

Maxtaxa och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg & fritidshem

Kommuner och enskilda huvudmän får ta ut avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, förutom den avgiftsfria allmänna förskolan.
Kommunen tillämpar ett system med maxtaxa som innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Avgiften räknas ut utifrån föräldrarnas inkomst och hur många barn familjen har i barnomsorg. 

Läs mer om maxtaxa här: Skolverket

Läs mer om kommunens Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform som erbjuds alla barn från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning (skolår 1). Från och med den 1 januari 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform. I Tyresö finns förskoleklasserna i samma byggnad som en grundskola. Föräldrarna väljer vanligtvis skola inför starten i förskoleklass. Verksamheten i förskoleklass är avgiftsfri.

Skollagens bestämmelser och läroplanen för grundskolan reglerar och styr även förskoleklassen. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot finns det inga uppnåendemål som säger vad varje elev ska kunna i förskoleklassen.

Skoldagen i förskoleklass ska, enligt lag omfatta minst 525 timmar om året, vilket motsvarar ungefär 15 timmar i veckan. Föräldrar som behöver mer omsorg, kan söka plats i fritidshem.

Har du förslag på fler begrepp som borde förklaras?
Hör av dig till barn- och utbildningsförvaltningen, antingen via e-postlänken här nedanför eller per telefon via kommunens växel.  


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-12-04

Högermeny