Tyck till om tyreso.se

Avgift i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

I Tyresö kommun tillämpas maxtaxa inom all förskole- och fritidsverksamhet. Denna information om avgifter gäller kommunala verksamheter.

För information om avgifter i fristående verksamheter, vänd dig till aktuell verksamhet.

Avgift för kommunala förskolor, pedagogisk omsorg samt fritidshem baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomst. Hushåll i vilka den gemensamma inkomsten är 46 080 kronor eller mer per månad före skatt, betalar maxtaxa.

Avgiftsnivåerna nedan gäller från och med 2018-01-01. 

Så här räknar du ut din avgift
Välj rätt avgiftsgrupp: A, B, C, D eller E.
Räkna sedan ut din avgift för Barn 1, alltid det yngsta barnet.
Fortsätt sedan med nästa barn. 

Du betalar endast för de tre yngsta barnen.

A  Barn 1-2 år, över 24 timmar/vecka

Gäller till och med juli det år barnet fyller 3 år.

A Procent av inkomsten Maxtaxa
Barn 1, yngsta barnet  3 % 1 382 kr
Barn 2 2 % 922 kr
Barn 3 1% 461 kr
Barn 4 Ingen avgift   


B Barn 3-5 år, över 24 timmar/vecka 

Gäller från augusti det år barnet fyller 3 år. Avgiften har reducerats med motsvarande 24 timmar/vecka (avgiftsfri allmän förskola).

B Procent av inkomsten Maxtaxa
Barn 1, yngsta barnet  3 % 898 kr
Barn 2 2 % 599 kr
Barn 3  1% 300 kr
Barn 4 Ingen avgift    


C Barn 1-2 år, högst 24 timmar/vecka

C Procent av inkomsten Maxtaxa
Barn 1, yngsta barnet 1,5 % 691 kr
Barn 2 1 % 461 kr
Barn 3 0,5 % 230 kr
Barn 4  Ingen avgift  

 

D Barn 3-5 år, högst 24 timmar/vecka

D Procent av inkomsten Maxtaxa
Ingen avgift - 0 kr


E Fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för fritidshem (familjefritidshem)

E Procent av inkomsten Maxtaxa
Barn 1, yngsta barnet 2 % 922 kr
Barn 2 1 % 461 kr
Barn 3 1 % 461 kr
Barn 4 Ingen avgift    

F Fritidsklubb

Terminsavgift: 500 kronor. 


Vilka hör till "hushållet"?

Med hushåll menas ensamstående, makar som är gifta med varandra eller sammanboende par som

  • har eller har haft gemensamma barn
  • eller är folkbokförda på samma adress

Om barnets föräldrar är folkbokförda på samma adress har de en gemensam plats i barnomsorgen. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster.

Skilda/separerade föräldrar, folkbokförda på olika adresser, men med gemensam vårdnad

Om ni som föräldrar är folkbokförda i Tyresö kommun och barnet bor växelvis hos er, då ska ni ha varsin plats för barnet. Ni blir därmed platsinnehavare och räkningsmottagare av var sin plats för barnets placering och avgiften baseras på inkomsten i era respektive hushåll.

Allmän avgiftsfri förskola

Från och med den första augusti det år barnet fyller 3 år omfattas barnet av så kallad allmän förskola. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Barnet får då gå på förskola/i pedagogisk omsorg 24 timmar per vecka utan att betala avgift. Den allmänna förskolan är en integrerad del i den vanliga förskolan och följer grundskolans terminer och lov.
För de barn som går mer än 24 tim/vecka i förskolan betalar vårdnadshavarna avgift. Avgiften beräknas på 65 procent av hushållets inkomst. 3-5 åringarna får gå i förskola även under skollov, vårdnadshavarna betalar då avgift under loven.

Avgift betalas 12 månader per år

Du betalar avgift alla årets månader, alltså även när barnet är ledigt på sommaren.

Avgiftsbefrielse vid långvarig sjukdom

Om barnet är sjukt mer än 30 dagar i följd kan du få avgiftsbefrielse från den 31 dagen. Begäran om avgiftsbefrielse på grund av barnets sjukdom skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen, 135 81 Tyresö.

Bifoga en kopia på barnets läkarintyg.

Obetalda avgifter/fakturor för barn i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Betalas inte fakturan senast förfallodagen skickas en skriftlig påminnelse; dröjsmålsränta och en påminnelseavgift tillkommer. Uteblir betalning efter påminnelse, skickas ett inkassokrav och uppsägning av barnets plats kan bli aktuell. Skriftlig information skickas alltid till platsinnehavaren i de fall uppsägning av barnets plats i förskola/fritidshem kan bli aktuell.

Uppsägning

Uppsägningstiden i kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem är 30 dagar. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare.

Fritidshem - uppsägning av plats under lov

Ny placering inom tre månader efter en uppsägning leder till att avgift debiteras retroaktivt för den mellanliggande perioden.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2018-01-03