Tyck till om tyreso.se

Ansökan om plats i förskola & pedagogisk omsorg

Ansökan till alla förskolor och pedagogisk omsorg, kommunala såväl som fristående verksamheter i Tyresö kommun görs enkelt via E-tjänstportalen.

Ansökan görs via e-tjänstportalen

Endast vårdnadshavare till barnet kan ansöka om plats. Ansökan till alla förskolor och pedagogisk omsorg, kommunala såväl som fristående verksamheter i Tyresö kommun, görs enkelt via kommunens E-tjänstportal

Barn folkbokförda i annan kommun än Tyresö ansöker också om plats till förskola eller pedagogisk omsorg i Tyresö via E-tjänstportalen.

Nyanlända som saknar fullständigt personnummer måste göra en ansökan på en pappersblankett. Servicecenter har blanketter för ansökan om plats i förskola och kan även bistå med hjälp att fylla i den. Ansökningsblanketten lämnas sedan in i Servicecenter. 

Ansökningsdatum blir barnet plats i kön (köplats)

Det datum vilket ansökan skickades in till kommunen blir barnets plats i kön. Notera! Ändringar eller tillägg av val av förskolor i en redan inskickad ansökan medför ett nytt ansökningsdatum.

Kommunens placeringsansvar

Tyresö kommun strävar efter att erbjuda plats snarast möjligt. Kommunen har dock krav på sig att erbjuda en placering inom tre månader från det datum som vårdnadshavare har anmält att de önskar att barnet ska börja i förskola.

Lediga förskoleplatser fördelas till barn i kö efter det datum när ansökan om plats inkom till kommunen. Ansökningsdatumet blir alltså barnets plats i kön. Ansökan om plats till förskola kan göras tidigast tre månader efter barnets födelse.

Högst tre val kan anges i ansökan. För att kommunen ska kunna ta sitt placeringsansvar och kunna erbjuda plats inom tre månader måste minst ett av de tre valen av förskola/pedagogisk omsorg vara en verksamhet i kommunal regi.

Fristående förskolor och den fristående pedagogiska omsorgen

De fristående förskolorna och den pedagogiska omsorgen har egna riktlinjer och köregler, vänligen se deras respektive webbplatser där de informerar om sina köregler alternativt vänd dig till verksamheten i fråga för information om deras riktlinjer.

Kösortering kommunala förskolor och kommunal pedagogisk omsorg

Nedan information gäller endast de kommunala förskolorna och den kommunala pedagogiska omsorgen.

Placering i förskola och pedagogisk omsorg sker enligt nedan köordning:

  1. Förtur för barn i behov av särskilt stöd
  2. Syskonförtur
  3. Byte av förskola
  4. Barn utan placering
  5. Barn folkbokförda i annan kommun än Tyresö kommun

Inom varje nämnd kategori ovan sorteras barnen efter ansökningsdatum och sedan barnets ålder, där äldst barn går först i kön.

Ansökan om plats för barn med växelvis boende

Är du som förälder skild/separerad? Är ni som föräldrar folkbokförda på olika adresser men har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis hos er?

Då ska ni ansöka om varsin plats för barnet. Ni får därmed varsin faktura för barnets förskoleplacering, där var och en av er är platsinnehavare och avgiften är baserad på respektive hushålls inkomst.

NOTERA! Uppsägning av plats för barn med växelvis boende görs av den förälder som inte längre önskar ha sin plats kvar för barnet. Uppsägningen berör då endast den ene förälderns förskoleplats. Ska barnets placering helt avslutas måste således båda vårdnadshavarna säga upp sina platser. 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-21