Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghet och arbetsro

Trygghet och arbetsro är två ledord på Trollbäckens skolor och förskolor och vi arbetar med dem på flera nivåer. Här kan du läsa om hur Fornuddens skola arbetar med dem.

Tyrgghet

Individnivå

En bra start i skolan lägger grunden för en fortsatt bra skoltid. Därför lägger vi stor vikt vid att ha en tydlig och välstrukturerad inskolning. Alla barn ska känna sig sedda från början och varje dag efter det.

Vi arbetar dagligen med att stärka jaget, barnens självkänsla och självförtroende. Vi har etiska samtal både enskilt och i grupp. 

För barnens trygghet har vi tydliga och välkända rutiner som barnen är delaktiga i. Vi jobbar för att alla barn på skolan ska våga prata inför sin grupp och att de ska vara goda lyssnare när andra pratar. 

Eleverna på skolan har gemensamt kommit överens om några grundläggande trivselregler, där bland annat respekt för matro och arbetsro finns med. Trivselreglerna introduceras redan i förskoleklass och tas sedan upp i alla årskurser vid varje läsårsstart. Man går då igenom reglerna och i samarbete med elevrådet revideras reglerna en gång om året.

Elevinflytande är en viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar för att varje barn ska vara delaktigt i sitt eget lärande och kunna påverka och ha inflytande över sin lärandesituation.

Vi arbetar även för ett nära samarbete med föräldrar i syfte att skapa en god dialog som gynnar barnens lärande och utveckling. 

Gruppnivå
Konflikthantering är viktig del av arbetet på en skola. Vi ser till att direkt ta tag i konflikter som uppkommer och tillsammans med barnen hantera och lösa dem på bästa sätt.  

Vi har rastvärdar, matråd, klassråd, elevråd, fadderverksamhet mellan förskoleklass och åk 3 och trivselintervjuer. Dessutom hålls gemensamma samlingar flera gånger per läsår som syftar till att öka samhörigheten över hela skolan.

Vi har schemalagda lektioner då vi har etiksamtal, värderingsövningar och gruppstärkande övningar mm.  
Förmågan att tolka och förstå sina känslor är viktig. När man kan göra det på ett bra sätt kan man också bättre tolka och förstå andra människors känslor. Det handlar om att veta vad man känner, vare sig det är negativa eller positiva känslor, för att på så sätt undgå att viljelöst styras av sina känslor. Man uppnår detta genom att arbeta med problem och konflikthantering, ta ökat ansvar och tänka på hur man kommunicerar.

Enhetsnivå
Vi har en tydlig organisation i vilken barnen vet vem man ska vända sig till. Alla vuxna ansvarar för alla barns trygghet.
Vi arbetar med Lära-känna-samtal vid övergångar. Lära-känna-samtal är samtal mellan ansvarspedagog, barn och föräldrar. Det är ett samtal där barnet är i fokus och föräldrarna ges möjlighet att samtala kring barnets styrkor och vad som är viktigt för skolan att veta. Lära-känna-samtal sker vid förskoleklass- och skolstart.

Vi har handlingsplaner för likabehandling och mot mobbning. Vi har även gemensamma trivsel- och ordningsregler, en krisgrupp och ett trygghetsteam som rycker in vid behov samt föräldramöten vid varje läsårsstart där skolledning, klasslärare och fritidspersonal presenterar sig och sin verksamhet.

Regelbundna möten med Föräldraföreningen på Fornudden är inlagda varje termin. Föräldrar får varje år lämna sina synpunkter via enkäter och personligen i olika forum. Deras synpunkter följs upp av personalen i syfte att utveckla tryggheten för barnen.

Vi arbetar för att utveckla rastverksamheten för att alla barn ska känna trygghet på gården. Alla rastvärdar bär en gul reflexväst för att vara väl synliga för barnen. Vårt elevvårdsteam träffas regelbundet och vi samarbetar med Mobila teamet.

Flera gånger per läsår hålls förberedda och oförberedda utrymningsövningar för att säkerställa att alla barn och all personal känner sig trygga med rutinerna i händelse av brand eller annan fara som kräver utrymning av skolans lokaler.


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny