Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elev- och föräldrainflytande

Elevinflytande startar genom att arbetet i klassrummet ger möjligheter till eget arbete under eget ansvar. Ansvaret stegras i takt med stigande ålder. Diskussioner mellan elever och pedagoger ingår naturligt i arbetet.

På skolan finns ett matråd där elever under ledning av en lärare diskuterar mat och trivselfrågor i matsalen. I matrådet ingår även kökschefen.

I elevrådet ingår två till tre representanter från varje årskurs. Elevrådet leds av elever i år 6. Eleverna tar upp frågor som kommit upp på klassråden.

Föräldrarna bjuds vid läsårsstarten in till skolan och informeras om de mål som är uppsatta för året.

Regelbundna föräldraföreningsmöten hålls under läsåret. Från skolan deltar skolledningen. På mötena diskuteras vad som är på gång i skolan och hur man tillsammans kan bidra till att eleverna får en så bra skolgång som möjligt.

Information om barnets utveckling och studieresultat

Varje höst och vår erbjuds föräldrar information om barnets utveckling och studieresultat via utvecklingssamtal. Vid samtalen deltar lärare, elev, förälder och ibland berörd fritidspersonal. Samtalen ger en bild både av barnets intellektuella resultat och dess sociala kompetens. Vid samtalen upprättas en individuell utvecklingsplan för varje barn.
För de barn som inte når målen för årskursen upprättas särskilda åtgärdsprogram.

Kunskapssyn och bedömning

Kursplanerna i de olika ämnena lyfter fram fem kärnkompetenser som genomsyrar alla ämnen från år 1-9 Dessa kompetenser är kommunikation, samarbete, kreativitet, reflektion och ansvar.
Skolans uppdrag består i att ge eleverna faktakunskaper och utveckla verktyg för sitt lärande. För att lyckas med det måste eleverna ha tillägnat sig kärnkompetenserna. De är grunden för all inlärning. Dessa kompetenser utvecklas i takt med stigande ålder och mognad.


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-07-07

Högermeny