Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förskoleklass

Läroplanen är ett styrdokument som vi utformar vår verksamhet efter. ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” ( LGR 11)

Vårt mål med verksamheten är:

 • Att barnen ska få träna sin socialkompetens
  Vi arbetar dagligen med att stärka varje elevs självkänsla och självförtroende, så att varje elev ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. En positiv och tillåtande gruppgemenskap gynnar inlärning. Vi strävar efter att ge eleverna en bra grund för att kunna fatta kloka beslut, samt konstruktivt kunna hantera sina känslor. I leken lär sig barnen bäst.  I förskoleklass använder vi många olika lekar både ute och inne för att göra dagen roligare, mer givande och utmanande. Vi ser till att elever känner till klassens och skolans regler, visar hänsyn
  och respekt för andra och använder ett vårdat språk.
 • Att utveckla barnens språk
  I vårt arbete tillämpar vi Bornholmsmodellen.                
 • Att utveckla barnens matematikförståelse
 • Att stimulera barnens intresse för natur, so och teknik
 • Att barnen ska känna sig trygga
 • Att barnen ska få glädje att komma till skolan
 • Att stärka individen i gruppen
 • Att ha skapande i olika former
 • Att tillgodose barnens rörelsebehov               
 • Att barnen får möjlighet att lära känna skolans lokaler, rutiner, och äldre kamrater
 • Viktigast av allt – att leka, lära sig och ha roligt!

Förskoleklassen på vår skola är en klass med 2 eller 3 grupper.  I varje grupp finns det en förskollärare/lärare och en fritidspersonal.

Vi blandar grupper för att barnen ska känna sig
trygga med alla barn och vuxna.


Former

 Gymnastik


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny