Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fornuddens föräldraråd

Syfte

Föräldrarådets syfte är att fungera som ett mötesforum för samverkan och delaktighet mellan skola, fritidshemmet och vårdnadshavare för alla elevers bästa. Att tillsammans föra resonemang och diskussioner om det som rör elevernas vardag inom all verksamhet på Fornuddens skola.

Ett föräldraråd berör bara frågor som angår hela skolan eller fritidshemsverksamheten, inte enskilda individer eller klasser, vare sig det rör elever, medarbetare eller vårdnadshavare. För detta finns andra forum.

Rådet är inte beslutsfattande utan rådgivande.

Klassrepresentanter
Föräldrarådet har ingen formell organisation med styrelse och stadgar utan är sammansatt av engagerade föräldrarepresentanter, helst från alla klasser på skolan. Det är oftast en eller två föräldrar från varje klass (en ordinarie och en reserv). Varje klass utser två föräldrarepresentanter vid höstterminens första föräldramöte. Som föräldrarepresentant i föräldrarådet innebär det inte nödvändigtvis att du även ska vara klassförälder och ordna till exempel klassfester. I föräldrarådet representerar du föräldrarna i din klass och fungerar som en länk mellan skolan och övriga föräldrar i klassen.

 Din uppgift som representant är att:

  • Förmedla idéer och synpunkter från vårdnadshavare till skolan och/eller till vårdnadshavare i övriga klasser.
  • Ta del av och sprida information från skolan till vårdnadshavare.
  • Delta i diskussioner kring aktuella frågor.

Föräldrarådet träffas ca två gånger per termin och vid varje möte skrivs minnesanteckningar som skickas ut till alla föräldrarådsrepresentanter. Minnesanteckningarna från föräldraråden läggs även ut på skolans hemsida. Skolledningen kallar till mötena och ansvarar för att minnesanteckningar förs.

Datum för läsårets möten 2017/2018:

3/10-17 kl. 16.30-18.00

21/11-17 kl.18.00-19.30

21/2-18 kl. 18.00-19.30

19/4-18 kl. 18.00-19.30

Vad säger Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 om samverkan mellan skola och hem?

 I kap. 2.4 med rubriken Skola och Hem i Läroplanen står att läsa:

Alla som arbetar i skolan ska

  • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet

 

Läraren ska

  • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
  • hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.

 

I kap. 2.8 med rubriken Rektorns ansvar står att läsa:

Rektor har ett särskilt ansvar för att

  • formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ

………………………………………………………………………………………………

Vad säger Skollagen (2010:800) om vårdnadshavares inflytande över utbildningen?

12§ Vårdnadshavare för barn i grundskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

13§ Vid varje skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektor ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.


Publicerad av: Karolina Billving

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny

Relaterad information