Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Arbetsplan

LPFÖ -98

Ur läroplan för förskolan (Lpfö-98)
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera

Förskolans uppdrag enligt Lpfö 98
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Länk till Läroplan för förskolan Lpfö.pdf

 

Förskolan arbetar med följande:

 

Social utveckling
Vi arbetar med att stärka barns självkänsla och självförtroende, så att barnet ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
Detta gör vi genom
- att öva på att hantera enklare konflikter.
- samlingar  under vilka barnen lär sig att lyssna och prata i grupp, samt vänta på sin tur.
- att tillsammans med andra barn och vuxna spela spel och träna på alla  fastställda regler.
- att ta enkla instruktioner enskilt och i grupp.
- att träna på att ”jag duger som jag är”- vi är alla olika individer
- att träna inlevelser i andra människor

  

Språklig utveckling
Vårt mål är att barns språk, läs och skrivutveckling skall gynnas på ett positivt sätt.
Detta gör vi genom att
- arbeta med språklekar och språkpåsar
- förstå och använda vardagliga meningar samt generella och specifika begrepp
- kommunicera och berätta spontant och i grupp
- lyssna
- träna barnen på att känna igen sitt eget namn, familjemedlemmars namn, förskolebarnens namn
- berätta och läsa sagor för barnen
- sjunga och ha dramalek
- rim och ramsor

Matematisk utveckling
Målet är att ge barnet en bra grund för sin matematiska medvetenhet. Grunden till matematiskt tänkande ligger inte främst i siffror och enheter utan snarare i klassificering, urskiljande av former, logiskt tänkande och förmågan att se olika mönster.
Barnet skall få möjlighet att utveckla ett intresse för matematik. Detta sker genom en upplevelse som skall vara lustfylld och påtaglig.

Vi arbetar konkret med vardagsmatematik genom matematikburkar
- vi sorterar och klassificerar.
- vi jämför form, färg och storlekar.
- vi ser och jämför egna mönster.
- vi tränar tidsordning.
- vi övar på antal, parbildning, dela lika samt tränar på udda och jämnt.
- vi övar på symboler.
- vi jämför längd och vikt.
- vi använder matematiska termer i språket.

Uteverksamhet
Vårt mål är att minst en gång om dagen vara ute. Barnen skall ges möjlighet att leka ute. Vi är antingen på förskolans gård eller i närliggande lekpark. I åldersindelade grupper får barnen vara ute i skog och mark.
Barnen får då möjlighet att träna grovmotorik genom leken, upptäcka växter och djur samt lära sig om allemansrätten ute i naturen

Lek, rörelse
Vårt mål är att varje barn skall ges möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Detta sker genom att de leker, kryper, hoppar, springer, klättrar och balanserar både inomhus och utomhus.

Sång och musik
Genom sång och musik utvecklar barnen sitt språk, sin rytmkänsla och sin glädje att sjunga. Vi provar även på olika rytminstrument.

Skapande
Barnen skall ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och fantasi genom att bland annat måla, arbeta med olika material, klippa och limma.


Publicerad av: Marion Wolrath

Senast uppdaterad: 2017-10-23

Högermeny