Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Verksamhetsplan

Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet grundskola, grundsärskola och fritidshem. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Elev- och föräldraenkät

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där elever och vårdnadshavare med barn i grundskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för skolans kvalitetsarbete.

Dalskolans uppföljningsmetoder

För oss är det viktigt att veta var vi befinner oss och utifrån det ta beslut om vad nästa steg i vår utveckling är. 

För att analysera våra elevers måluppfyllelse använder vi oss av olika underlag exempelvis Tyresö kommuns Brukarenkät som riktar sig både till elever och föräldrar. Vi har även våra egna elevenkäter om trygghet och trivsel, resultat från nationella prov, elevråd, utvecklingssamtal osv.


Publicerad av: Iréne Erlandsson

Senast uppdaterad: 2017-05-02

Högermeny

Föräldraenkät

Föräldraenkät

Elevenkät

Elevenkät