Tyck till om tyreso.se

VA-anslutning Attefall

 

Frågor och svar

 • Vid VA-anslutning till det kommunala ledningsnätet för byggnader enligt Attefallsreglerna gäller krav på att den nyuppförda byggnaden är ansluten till vattenmätare.

  Anslutning till dagvatten-och avloppsledning 

  När det gäller dagvatten-och avlopps anslutningar för byggnader enligt Attefallsreglerna finns inga restriktioner. Detta innebär möjlighet att koppla ihop den nya avloppsledningen med den befintliga avloppsledningen på fastigheten som avleds till den kommunala huvudledningen.

  Anslutning till vattenledning (servisledning)

  Från förbindelsepunkten (gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren gäller att vattenledningen (servisledningen) är obruten. 
  Den nya byggnadens vattenledning måste därför dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare, enligt alternativ 1 figur i 1.

  Läs om VA-avgifterna för Attefallshus

  I de fall där vattenanslutningen avses dras in från befintlig servisledning (mellan förbindelsepunkten och huvudbyggnadens vattenmätare) krävs att sammankopplingen besiktigas av VA-avdelningen, samt att ny vattenmätare installeras i eller före nybyggnaden enligt alternativ 2 i figur 1.

  För den tillkommande vattenmätaren tas en årlig avgift ut enligt kommunens VA-taxa § 16. 

  Olika inkopplingsalternativ

  För att öppna bilden i större format klicka här