Tyck till om tyreso.se

Anslutning vatten och avlopp (VA)

Här hittar du information om hur du ansluter dig till kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggda detaljplanerade områden

För nybyggda detaljplanerade områden skickas anläggningsavgiften för vatten och avlopp samt gatukostnader ut först när gatubyggnation och VA-ledningar är färdigställda och slutbesiktade. Du får inte ansluta innan man har betalt avgiften. För att du ska kunna koppla in dig måste din fastighet ligga inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Genom att se gällande detaljplaner kan du se vad som gäller för just din fastighet. 
Se gällande detaljplaner 

Anmälningspliktig åtgärd

Anslutning till det kommunala ledningsnätet är en anmälningspliktig åtgärd. Anmälan gör du till bygglovsenheten. Tillsammans med anmälan behöver du skicka in en situationsplan (karta) över ledningsdragningen. Debitering av anläggningsavgiften sker när kommunen upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet.
Till bygglovsenheten

VA-anslutningsavgift Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)

Ett Attefallshus eller gästhus som byggs på tomten och utrustas med sovplats och hygien- och matlagningsmöjligheter, ska betala en anläggningsavgift för VA. Orsaken är att byggnaden då klassas som ett boende. För ett Attefallshus ligger kostnaden på samma nivå som en så kallad lägenhetsavgift. Avgiften ska betalas även om man redan har betalat en VA-avgift för det ursprungliga boningshuset på tomten.

Debiteringen sker efter att Attefallhuset är färdigställt och avgiftens storlek varierar beroende på vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som fastigheten ska ha tillgång till. Kostnaderna varierar mellan kommuner.

 Anläggningsavgiften är:

• Vatten, spillvatten och dagvatten 46 100 kr (inklusive moms)

Utöver denna engångskostnad tillkommer den ordinarie brukningsavgiften som betalas kvartalsvis och bygger på kommunens VA-taxa.

 För mer information gällande anläggningsavgift och brukningsavgift se kommunens kompletta VA taxa.

Krav om anslutning och vattenmätare 

 

Information anslutning

 • Anslutning

  Anslutning

  Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa. Avgiften utgörs av en anläggningsavgift som är en engångsavgift. 
  Brukningsavgift (periodisk avgift) betalas sedan kvartalsvis enligt VA-taxan.

  Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

  VA-taxa 2017

  Anläggningsavgift debiteras när kommunen har anvisat den punkt (förbindelsepunkt) där fastigheten ska anslutas till de allmänna ledningarna, fastigheten ska också ligga inom Va-verksamhetsområdet.

  Obebyggd fastighet debiteras inte anläggningsavgift enligt VA-taxan, utan debiteras när fastigheten bebyggs.

 • Handlingar för anmälan

  Aktuella dokument för anmälan

  Här finns en checklista för anslutning till vatten och avlopp som talar om vilka dokument du behöver till din ansökan.
  Checklista för anslutning till vatten och avlopp

  Det är bygglovsenheten som hanterar ansökan om anmälningspliktig åtgärder
  Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder här

 • Förbindelsepunkt och anläggningsavgift

  När vatten- och avloppsledningarna byggts ut meddelas du som fastighetsägaren om förbindelsepunkten, den punkt där fastigheten ansluter till det kommunala ledningsnätet.

  Denna punkt ligger normalt vid fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten och du som fastighetsägare ansvarar för de ledningar som dras inom fastighetens gränser. 

  Innan VA-anslutningen får användas ska anslutningsavgiften betalas och vattenmätare sättas upp.

  Läs mer om krav på vattenmätare här

 • Vattenmätare

  Du är skyldig att ha en vattenmätare om du är ansluten till kommunalt vatten.
  Kommunen äger själva mätaren men det är du som fastighetsägare som ser till att anläggning med mätarkonsol och avstängningsventiler är i gott skick.

  Behöver du beställa uppsättning av vattenmätare använd formuläret nedan eller kontakta Servicecenter. Var ute i god tid när du beställer mätaruppsättning.

  E-tjänst formulär för uppsättning av vattenmätare

  Mätarens placering

  Mätaren ska placeras inomhus på ett frostfritt ställe helst med golvbrunn (under vintern förekommer att vattenmätare fryser sönder med vattenläckage som följd). Mätaren ska vara lättåtkomlig och platsen upplyst för avläsning och skötsel. Se skissen nedan.

  Mätarplacerings rekommendation

  Mätarplacerings rekommendation. Illustratör: Peter Lundberg.

   

 • Exempel på anläggningsavgift

  Exempel på anläggningsavgift

  Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan.

  Bebyggd fastighet (med en lägenhet) som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten, inklusive moms:

  1. Bebyggd fastighet på 2000 kvm: ca 256 100 kronor

  2. Bebyggd fastighet på 3 000 kvm: ca 307 500 kronor

   

  Kom ihåg att detta endast är ett exempel, avgiften varierar beroende på aktuell VA-taxan, fastighetens storlek, samt vad som ska anslutas (vatten, avlopp, dagvatten).

   

  För korrekt prisexempel för dig, kontakta VA-enheten Thomas Lagerwall tel 08-5782 93 16 e-post thomas.lagerwall@tyreso.se

 • Allmänna bestämmelser (ABVA)

  Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar (ABVA)

  De allmänna bestämmelserna för VA-anläggningar (ABVA) antogs av kommunfullmäktige i december 2008.

  Dokumentet består av två delar:

  • ABVA- Allmänna bestämmelser för användande av Tyresö kommun allmänna VA-anläggning
  Läs hela dokumentet här

  • Information till fastighetsägare om Tyresö kommuns VA-tjänster
  Läs hela dokumentet här

   

 • Egen avloppspump (LTA)

  Lättrycksavlopp (LTA)

  Om ditt avlopp måste pumpas för att bortledas från din fastighet, exempelvis om din fastighet ligger lägre än de kommunala ledningarna eller om det kommunala ledningsnätet är ett lätttryckavloppssystem (LTA). 

  Detta innebär att du måste ha en egen pumpenhet med backventil och larm. I områden med LTA-system tillhandahåller och ansvarar kommunen för pumpenheten.

   

 • Enskild avloppsanläggning

  Anslutning enskilt avlopp

  Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar.
  Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.
  Läs mer om enskilt avlopp här

  Rådgivning för dig som har eller planerar eget avlopp

  VA-rådgivning är en tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.
  VA-rådgivningen

  Från enskilt avlopp till kommunalt VA

  För dig som har slamanläggning i form av tank/slamavskiljare ska denna tas ur bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA.
  För att göra dig av med slamtank behöver du ett skrotningsintyg. Tanken ska vara rengjord och itusågad för att slängas på kretsloppscentralen.
  Läs mer om vad du får slänga på kretsloppscentralen  

   

 • VA-anslutning Attefall

  Vid VA-anslutning till det kommunala ledningsnätet för byggnader enligt Attefallsreglerna gäller krav på att den nyuppförda byggnaden är ansluten till vattenmätare.

  Anslutning till dagvatten-och avloppsledning 

  När det gäller dagvatten-och avlopps anslutningar för byggnader enligt Attefallsreglerna finns inga restriktioner. Detta innebär möjlighet att koppla ihop den nya avloppsledningen med den befintliga avloppsledningen på fastigheten som avleds till den kommunala huvudledningen.

  Anslutning till vattenledning (servisledning)

  Från förbindelsepunkten (gränsen mellan de allmänna ledningarna och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren gäller att vattenledningen (servisledningen) är obruten. 
  Den nya byggnadens vattenledning måste därför dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare, enligt alternativ 1 figur i 1.

  Läs om VA-avgifterna för Attefallshus

  I de fall där vattenanslutningen avses dras in från befintlig servisledning (mellan förbindelsepunkten och huvudbyggnadens vattenmätare) krävs att sammankopplingen besiktigas av VA-avdelningen, samt att ny vattenmätare installeras i eller före nybyggnaden enligt alternativ 2 i figur 1.

  För den tillkommande vattenmätaren tas en årlig avgift ut enligt kommunens VA-taxa § 16. 

  Olika inkopplingsalternativ

  För att öppna bilden i större format klicka här


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-10-20

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Utredningsingenjör VA
Thomas Lagerwall
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12