Tyck till om tyreso.se

Skadeutredning

För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör kommunen en skadeutredning. Avsikten är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen, dels att klara ut om fastighetsägaren och kommunen fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra översvämning.

vatten & avlopp

Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan skadeutredningen innefatta ett eller flera av följande moment:
• Skadan ska först anmälas till försäkringsbolaget som gör en skadevärdering.

• Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från tekniska kontoret för inträffade skador måste en skriftlig begäran lämnas till kommunstyrelseförvaltningen, med noggrann specifikation av nedlagda kostnader (kopior på fakturor).


Tekniska kontorets bedömningsgrunder för ersättning av skada
Om skada inträffar på grund av att kommunens VA-anläggning inte uppfyller skäliga anspråk på säkerhet har tekniska kontoret enligt VA-lagen ett särskilt ansvar mot abonnenten (vanligen fastighetsägaren). För andra än abonnenter, t ex hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från tekniska kontorets sida.

De krav på ersättning för skador i samband med källaröversvämning som kommer in till tekniska kontoret bedöms enligt följande huvudregler:
• Tekniska kontoret betalar inte ut någon ersättning för översvämningsskador om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem (ett tvådelat avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar) och fastigheten efter uppmaning från tekniska kontoret inte separerat sitt avlopp. Den som är osäker på om tidigare fastighetsägare följt tekniska kontorets uppmaning i detta avseende bör kontakta tekniska kontoret.

• Tekniska kontoret betalar normalt inte ut någon ersättning om skada orsakats av marköversvämning.

• Yrkad ersättning reduceras normalt med 50 % om ritningarna över fastighetens VA-system visar att översvämningsskydd ska finnas och dessa genom bristande skötsel inte fungerat. Motsvarande gäller även om andra felaktigheter i fastighetens VA-system bidragit till skadan.

Försäkringsbolagens bedömningsgrunder för ersättning av skada
Det går inte att generellt säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador. Försäkringsbolag har olika villkor. Här ska mycket kortfattat redogöras för de vanligaste försäkringsvillkoren. Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget. Vid källaröversvämning orsakad av regn eller snösmältning utgår i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden. De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppkommit i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden. Med extrem väderlek avser bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 millimeter per minut eller 50 millimeter per dygn. Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador.

• Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring.

• Om du finner att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring.


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-12-20