Tyck till om tyreso.se

Översvämningsorsaker

De fyra vanligaste orsakerna till källaröversvämningar

  

 

Rötter växer in i avloppsledningen1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem
I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen vara på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan.
Avloppsstopp kan orsakas av att:
• ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar
• något större föremål fastnat i ledningen
• trädrötter har växt in genom rörskarvar
• fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Genom att lyfta på locket på den rensbrunn som normalt finns i förbindelsepunkten (förbindelsepunkten är gränsen mellan fastighetens VA-installation och allmän VA-anläggning i gatan) kan man avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens ledning. Om det står vatten i fastighetens brunn är stoppet på kommunens ledning. Om det inte står vatten i brunnen är stoppet på fastighetens ledning.


Exempel på skyddsåtgärder:
• Spola ren din avloppsledning och rensbrunn från avlagringar m.m.
• Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen så att deras rötter inte kan tränga in i ledningar m.m.
• Renovera eller lägg om avloppsledningar som är i dåligt skick
• Installera fettavskiljare eller förbättra skötseln av befintlig avskiljare.
• Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp, risken för stopp är störst i din egen ledning

 

2. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer
En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

Exempel på skyddsåtgärder:
• Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
• Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
• Installera särskilda avstängningsventiler på t ex tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

 3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter, golvbrunnar eller andra yttre öppningar
Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor, etc. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatter eller golvbrunn.

Exempel på skyddsåtgärder:
• Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten
• Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart
• Sätt tak över källartrappa
• Fyll igen garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är stor för att regnvatten samlas
• Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut
• Använd utkastare från stuprören

 

4. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte förmår att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt.

Exempel på det senare är att dräneringsrören är:
• skadade eller lutar åt fel håll
• igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
• igensatta av sand 

Eller att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet helt eller delvis är fylld med slam.
Alla dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20–50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder vid källarväggen.


Exempel på skyddsåtgärder:
• Byt ut dräneringsledningarna
• Komplettera dräneringssystemet med en ledning eller dike som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden
• Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar. Rensa fastighetens dagvattenbrunn
• Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade
• Se till att marken lutar bort från huset

vatten & avlopp


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

VA- driftingenjör
Mikael Öholm
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12