Tyck till om tyreso.se

Dagvattendammar

Dagvatten kommer från hustak, vägar och andra hårdgjorda ytor, och rinner via diken och rörledningar till vattendrag, sjöar eller kustvatten.

Huset i "droppen"

Huset som sommartid finns i dammen "Droppen"


Dagvattendammar
Dessa dammar anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena dagvattnet. Reningsprocessen sker genom en sedimentation av partikulära föroreningar i dammarna. Dammar kan ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald, de kan bli viktiga rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande.
Dagvattnet innehåller stora mängder av näringsämnen som kväve och fosfor, men även andra miljöstörande ämnen som till exempel tungmetaller eller olja. Dessa ämnen kommer från våra motorfordon, tekniska installationer som lyktstolpar och vägräcken, men även från plåttak och långväga transporterade luftföroreningar. Näringsämnen från ytor i våra trädgårdar transporteras också till vattendragen.


Tyresös sju dammar för rening av dagvatten:

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och anlades 1997–98. Dammarna renar dagvattnet från stora delar av centrala Bollmora, Fårdala, Öringe och Krusboda. De har, utöver att effektivt rena dagvatten, även blivit ett stort tillskott för områdets natur- och friluftsliv. I dammarna finns nu mängder med unika djur som är knutna till vatten, som till exempel den mindre vattensalamandern. Dammarna är väl besökta som referensobjekt i Sverige och används även för Tyresö naturskolas undervisning i ett program för årskurs fem.

Reningsgraden för fosfor är ca 65 %, och för de flesta tungmetaller 50–85%. Anlagringen av sediment – partiklar som sjunker ner och samlas på botten – i dammen är cirka 5 millimeter per år.


Droppen är en relativt liten damm som är belägen vid Tyresövägen mellan Strandskolan och Tyresö skola och som tar emot dagvatten från delar av Tyresö strand. Dammen har, förutom en renande effekt på vattnet, även en fördröjande inverkan vid stora nederbördsmängder vilket minskar belastningen på Follbrinksströmmen vid Tyresö slott, dit dagvattnet rinner.


Fornuddsparkens dammar tar emot en del av dagvattnet som kommer från centrala delar av västra Trollbäcken. Syftet med dessa dammar är, förutom en viss reningseffekt, att ge parken ett vackert inslag av flödande vatten. Dammarna anlades 2002.


Måndalsdammen är belägen vid det gamla industriområdet vid Måndalsstigens slut. Dammen tar hand om dagvatten från delar av östra Trollbäcken.

Breviksdammen vid Breviks skola anlades 2007 och tar hand om dagvatten från Nytorpsområdet.

Edinsborgsdammen, en dagvattendamm som anlades 2013 vid början av Breviksvägen i höjd med Slottsvillans förskola.

Prästängsdammarna, dammarna har som huvudsyfte att rena dagvattnet från föroreningar från anslutande radhusområden i Krusboda samt från intilliggande snöupplag, vilket bidrar till minskning av näringsämnen och vissa tungmetaller som förs till Tyresö-Flaten. Dagvattendammarna gynnar den biologiska mångfalden i omgivningen och förskönar samtidigt landskapsbilden. Dammarna är tillsammans 42600 m2 stora, vilket är ungefär samma storlek som Kolardammarna.

En ny dagvattendamm kommer att anläggas i stadsparken vid Tyresö centrum


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-08-23

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Tekniska kontoret

Utredningsingenjör VA
Thomas Lagerwall
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12