Tyck till om tyreso.se

Tyresåns vattenvårdsförbund

De senaste årens klimatscenarier som redovisats för den kommande 100-årsperioden innebär stora påfrestningar på vårt samhälles förmåga att avleda ökade nederbördsmängder och dränera bebyggelsen.

Bakgrund
De klimatförändringar som har störst påverkan på avloppssystemen är ökade regnintensiteter och regnmängder samt höjda vattennivåer i hav, vattendrag och sjöar. Tyresö är befolkningsmässigt en växande kommun med både kustlinje och många vattendrag. Urban förtätning av områden innebär ett högre tryck på naturen i form av punktvisa störningar. Detta ställer höga krav på en väl fungerande dagvattenhantering.

Grannsamverkan
Eftersom vatten inte känner av några administrativa gränser, är det viktigt att arbeta med vattnets avrinningsområde och inte endast med områden inom enskilda kommungränser. I Tyresö sker ett samarbete med fem grannkommuner och länsstyrelsen om Tyresåns sjösystem. Samarbetet bedrivs sedan 2008 inom Tyresåns vattenvårdsförbund (läs mer uppe till höger) Syftet är att öka kunskapen om områdets sjöar och vattendrag och göra kommunernas vattenvårdsarbete mer effektivt. Konkreta åtgärder görs av de enskilda kommunerna men däremot försöker samarbetet peka på vilka åtgärder som är de viktigaste att prioritera.

Tyresåns vattenvårdsförbund
Inom förbundet samarbetar Tyresö kommun med kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Stockholms stad för att minska de negativa miljöeffekterna av dagvatten i de cirka 35 sjöar och deras tillrinningsområden som ingår i vattenvårdsförbundets verksamhetsområde. Tätorter inom Tyresån är t ex centrala Huddinge, Flemingsberg, centrala Handen, Vendelsö, Farsta, Sköndal, Skarpnäck, Trollbäcken och Bollmora. Befolkningstätheten inom Tyresån motsvarar tätheten i Nederländerna.

Dagvattenriktlinjer har tagits fram av Tyresö kommun som redskap och vägledning för att minska den negativa påverkan som dagvatten kan ha på miljön i kommunen.

Dagvattenhanteringsplan 2010
(riktlinjer för dagvattenhantering)
I Tyresö finns sedan 1998 en dagvattenhanteringsplan för kommunen. I den framgår var de största föroreningsbelastningarna finns, var eventuella åtgärder ger bäst effekt och vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Under 2010 färdigställdes riktlinjer för dagvattenhanteringen i kommunen som ska göra det lättare för kommunförvaltningarna, kommuninvånare såväl som övriga verksamhetsutövare att hantera dagvattnet på ett miljömässigt riktigt sätt.

Mer att läsa om Tyresåns sjösystem finns här.


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2017-08-15