Tyck till om tyreso.se

Riktlinjer för dagvattenhantering

Tyresö kommuns riktlinjer för dagvattenhantering har arbetats fram som en del i arbetet med att uppnå EU:s vattendirektiv och Sveriges miljömål som rör yt- och grundvatten.


Drevviken - en stor mottagare av dagvatten i Tyresö

När är riktlinjerna användbara?
Riktlinjerna ska vara vägledande och användbara i det praktiska arbetet för fastighetsägare, byggansvariga, projektörer, kommunens egna handläggare men även kommuninvånare.

Riktlinjernas syfte
Syftet med att upprätta riktlinjer för dagvattenhantering är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet. Hanteringsmetod för dagvattnet ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens känslighet. Även möjligheten att förbättra närmiljön ska beaktas vid planering av dagvattenhantering.

Åtgärder vid källan och lokalt omhändertagande
Dagvatten förorenas av många små källor och det är viktigt att sprida information och skapa attityder som värnar våra vattendrag. Det mest effektiva sättet att undvika förorening av dagvatten och senare vattendrag är att inte tillföra skadliga ämnen till dagvattnet.

För att vattenbalansen inte ska rubbas, bör dagvatten i första hand omhändertas lokalt, det vill säga att regn- och smältvatten tas upp av växter eller renas naturligt innan det når sjö, hav eller vattendrag. Ett sätt att klara detta är att tillämpa olika lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Läs mer om riktlinjerna för dagvattenhantering här


Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Utredningsingenjör VA
Thomas Lagerwall
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12