Tyck till om tyreso.se

Dagvatten i Tyresö

Dagvatten är vatten som tillfälligt förekommer på markytan. Det kan vara regn- smält eller spolvatten. Dagvattnet rinner över hårdgjorda ytor och i diken till sjöar och vattendrag eller sugs upp av marken och blir till grundvatten.

Drevviken - en stor mottagare av dagvatten i Tyresö

Dagvatten - en källa till föroreningar

Dagvattnet för med sig föroreningar som metaller, oljor, organiska miljögifter och näringsämnen. Föroreningarna kommer bland annat från industrier, byggnadsmaterial, luftföroreningar och vägtrafik. Genom detta utgör dagvatten en betydande källa till förorening av våra sjöar och vattendrag. 

Hanteringen av dagvatten i kommunen

För att hantera dagvattnet på ett miljöriktigt sätt har Tyresö kommun tagit fram handlingsplan och riktlinjer för dagvattenhantering i enlighet med EU:s Vattendirektiv.

Dagvattenhanteringsplan

Tyresö kommuns dagvattenhanteringsplan har som syfte att kartlägga belastningen av kommunens dagvattenutsläpp till sjöar och vattendrag.
I dagvattenhanteringsplanen föreslås naturanpassade åtgärder som bör vidtas för att minska belastningen av dagvattenflödena.

Riktlinjer för dagvattenhantering

Riktlinjerna ska vara vägledande och användbara i det praktiska arbetet för fastighetsägare, byggansvariga, projektörer, kommunens egna handläggare och kommuninvånare.

Mer om Tyresö kommuns dagvattenhanteringsplan och riktlinjer här nedan

 

Dagvattenhanteringsplan

 • Syftet med riktlinjerna

  Syftet med att upprätta riktlinjer för dagvattenhantering är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvattnet. Hanteringsmetod för dagvattnet ska bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens (mottagarens) känslighet. Även möjligheten att förbättra närmiljön ska beaktas vid planering av dagvattenhantering.

 • Åtgärder vid källan och LOD

  Åtgärder vid källan och lokalt omhändertagande
  Dagvatten förorenas av många små källor och det är viktigt att sprida information och skapa attityder som värnar våra vattendrag. Det mest effektiva sättet att undvika förorening av dagvatten och senare vattendrag är att inte tillföra skadliga ämnen till dagvattnet.

  För att vattenbalansen inte ska rubbas, bör dagvatten i första hand omhändertas lokalt, det vill säga att regn- och smältvatten tas upp av växter eller renas naturligt innan det når sjö, hav eller vattendrag. Ett sätt att klara detta är att tillämpa olika lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

 • Riktlinjer för dagvattenhantering

  Här kan du läsa Tyresö kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. Riktlinjerna har arbetats fram som en del i att uppnå EU:s Vattendirektiv och Sveriges miljömål som gäller yt-och grundvatten.

  Läs Tyresö kommuns riktlinjer för dagvattenhantering här

   

  Läs mer om Sveriges miljömål

 • Dagvattenhanteringsplan Tyresö kommun

  Dagvattenhanteringsplanen för Tyresö kommun upprättades 1998 och uppdaterades 2011.

  Syftet med dagvattenhanteringsplanen

  Det övergripande syftet med dagvattenhanteringsplan är att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Detta är i linje med Tyresåprojektet som startade 1993. Projektet hade som syfte att ta fram en handlingsplan för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna inom Tyresåns avrinningsområde, där Drevviken, Gudö å, Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön i Tyresö kommun ingår.

  Läs dagvattenhanteringsplanen här

 • Bilagor

  Bilagor till dagvattenhanteringsplan

  Bilaga 2: Markanvändning

  Bilaga 3: Flödesberäkningar

  Bilaga 4: Föroreningsberäkningar

  Bilaga 5A: Fosfor

  Bilaga 5B:  Kväve

  Bilaga 5C: Koppar

  Bilaga 5D: Zink

  Bilaga 6: Åtgärder

  Bilaga 7: Prioriteringar
Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Utredningsingenjör VA
Thomas Lagerwall
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Bollmora gårdsväg 12