Tyck till om tyreso.se

Dagvattenlösningar i gatumiljö (DAGLIG)

Asfaltytor omvandlas till grönyta med planteringar och växtlighet som tar hand om och fördröjer vägdagvattnets färd ut i Östersjön. Det ger en grönare och trevligare väg- och boendemiljö samt ökar beredskapen för framtida översvämningar.

LOD ÖringevägenLokalt omhändertagande av dagvatten i gatumiljö i Öringe. Christian Nützel

LOD ÅkervägenLokalt omhändertagande av dagvatten i gatumiljö i Trollbäcken. Christian Nützel

Färre föroreningar
Dagvatten innehåller kväve, fosfor, tungmetaller (till exempel zink, krom, koppar, bly) och partiklar från biltrafiken som förorenar sjöar och hav. För att minska nedsmutsningen och övergödningen av Östersjön bygger Tyresö kommun DAGLIG.

Bättre trafiksäkerhet

De gröna ytorna är placerade så att de samtidigt minskar vägbredder och asfaltytor vilket ger lägre hastigheter och säkrare och tryggare trafikmiljöer.

Mer estetiskt

Åtgärderna ska också ge grönare och mer estetiskt tilltalande boendemiljöer när asfaltytorna minskas.

Beredskap för översvämningar

Åtgärderna ökar också beredskapen för framtida översvämningar som kan komma att bli vanligare.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18