Tyck till om tyreso.se

Varje vecka kommer mängder med skräp in via avloppsvattnet till våra pumpstationer och reningsverk, där fastnar det och orsakar stopp. Om skräpet istället slängts i hushållsavfallet hade det kunnat eldas upp och blivit till fjärrvärme.

Vattnets väg i hushålletVattnets roll i vårt hushåll. Illustration: Ulf Swerin

Vårt avloppsvatten
Tyresös avloppsvatten renas i Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström. Avloppsreningsverket drivs av Stockholm Vatten och Avfall.

VA-verket i Tyresö genomför kontinuerlig kontroll av anläggningarna i kommunen och ser till att skötsel och förnyelse sker efter behov. En permanent jourberedskap hålls för att snabbt kunna åtgärda uppkomna fel.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet, mediciner och kemikalier är svåra för reningsverken att få bort och kan göra stor skada om de kommer ut i naturen. Kemikalier lämnar du på en återvinningscentral och gamla mediciner ska återlämnas till ett apotek.


Toaletten är ingen papperskorg

Allt man får slänga i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat ska till papperskorgen. Många använder fortfarande toaletten som en jättestor soptunna. Hur ser det ut hemma hos dig? Har ni en papperskorg i badrummet? 


Avlopp

  • Enskilda avloppsanläggningar

    Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.

  • Avloppssystem (LTA, lätt tryck avlopp)

    En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå­givare, larm­indikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-system kan ledningarna läggas grundare än konventionellt avloppssystem och de kan även förses med frostskydd (värmekabel).

  • Installation av köksavfallskvarn

    Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett möjligheterna att tillåta köksavfallskvarnar (KAK) i kommunen. Genom beslut i kommunstyrelsen har möjligheten till installation av KAK införts för vissa delområden i kommunens centrala delar.

Publicerad av: Ewa Ambric

Senast uppdaterad: 2018-01-15