Tyck till om tyreso.se

Översiktsplan och detaljplaner för Östra Tyresö

Här finns information om kommunens planering i Östra Tyresö, det vill säga de områden som omfattar Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm.

Detaljplanekarta östra TyresöEtappindelning östra Tyresö, Klicka på bilden för större karta
 

Kommande detaljplaner för östra Tyresö

Östra Tyresö kommer successivt att detaljplaneläggas för permanentboende i etapper. Arbetet har pågått i ett par år och kommer att fortgå under flera decennier. Den första etappindelningen togs fram i den fördjupade översiktsplanen från 2003. Kommunen ser etappindelningen som ett föränderligt dokument som kommer att omarbetas och justeras vid behov. 

Ändrad etappindelning
Etappindelningen har ändrats enligt beslut i kommunstyrelsens planberedning den 2008-06-11. De större gatukostnadsområdena har plockats bort och nästan alla etapper har fått nya nummer. Den nya etappindelningen omfattar 22 detaljplaner. Turordningen för detaljplanerna styrs främst av tekniska förutsättningar, sanitära angelägenheter, trafiksäkerhetskrav och av de ekonomiska fördelningsområdena för att få rättvisa gatukostnader.

Framtagandet av varje detaljplan beräknas ta omkring 1,5 år. Utbyggnad av gator samt vatten och avlopp inom området beräknas därefter ta ytterligare mellan 2 och 3 år. Utbyggnad av gator kan påbörjas först när detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Om en detaljplan överklagas kan planprocessen förlängas med något år.

Etappindelningen för Yttre Brevik gäller tills vidare enligt den fördjupade översiktsplanen. På sikt kommer dock Yttre Brevik att få en ny etappindelning. 

Den fördjupade översiktsplanen ger vägledning
Planeringen för Östra Tyresö startade med målet att på bästa sätt kunna erbjuda morgondagens invånare en god boendemiljö med ett bibehållande av den unika skärgårdskaraktären. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men har stor tyngd i beslutssammanhang och ger vägledning till kommunens strategiska beslut lång tid framöver.
Den fördjupade översiktsplanen fungerar som program för framtida detaljplaner för permanentboende. Detaljplanerna reglerar mark- och vattenanvändning, fastighetsindelning, byggrätter, gatubredder, gång- och cykelbanor och andra genomförandefrågor.


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20